بررسي رابطه وي‍ژگي هاي روانشناختي فرماندهان و مديران با سبك هاي مديريت- قسمت …

colored arrows

افراد تاب آور شبكة حمايتي و عاطفي محكمي دارند. چنين ارتباطاتي به آنها كمك مي‎كند، دربارة نگراني‎ها و چالش‎هاي خود با كسي صحبت كنند، از مشورت، همدلي و همراهي آنها بهره‎مند شوند، راه حل‎هاي جديد را كشف كنند و در مجموع از لحاظ رواني احساس قدرت و آرامش كنند.

  • خود را فردي قرباني ارزيابي نمی کنند

افراد تاب آور خود را قرباني و ناتوان تصور نمي‎کنند. وقتي با يك بحران دست به گريبان‎اند ، همواره خود را فردي نجات يافته تصور مي‎كنند و معتقدند كه مي‎توانند بر شرايط فائق آيند.

  • قادرند متناسب با موقعیت، درخواست كمك كنند

منابع حمايتي يكي از اجزاي مهم تاب آوري است. بنابراين افراد تا ب آور هر زمان كه ضرورت ايجاب كند، از اين منابع درخواست كمك مي كنند. منابع حمايتي تخصصي شامل روانشناسان و مشاوران متخصص، کتا ب‎هاي خودیاري، مطالعة زندگي نامه‎هاي افراد مهم و ديگر منابع حمايتي شامل دوستان، همسايه‎ها و مانند آن است.
2-3-2-2- در مجموع افراد تاب آور از سه منبع مهم تغذيه مي شوند، اين سه منبع عبارتند از :
2-4-2-1- من دارم (حمایت‎های اجتماعی و شخصی)
من در كنار خود كساني را دارم كه به آنها اعتماد دارم، دوستشان دارم و آنها نيز. من در كنار خود كساني را دارم كه مراقب و متوجه من هستند.
من در كنار خود راهنما و معلمان خوبي دارم كه می‎توانم از آنها ياد بگيرم.
2-4-2-2- من هستم (توانمندی‎های درونی و فردی)
من فردي هستم كه مردم مي‎توانند او را دوست بدارند.
من فردي هستم كه مي‎توانم براي ديگران كارهاي مفيد و مثبتي انجام دهم و مراقبشان باشم.
من براي خودم و ديگران احترام و ارزش قائل‎ام.
من آماده‎ام مسئوليت آنچه را انجام مي‎دهم به عهده بگيرم.
من ويژگي‎ها و خصوصيات خوبي دارم كه به آنها آگاهي دارم و دوستشان دارم.
من استعدادها و توانمنديهايي دارم كه از وجود آنها خوشحال‎ام.
2-4-2-3- من می‎توانم (مهارت‎های شخصی و حل مسئله)
من مي‎توانم درباره ترس‎ها و ناراحتي هايم با ديگران صحبت كنم.
من مي‎توانم رفتار و هيجان‎هاي خودم را مديريت كنم.
من مي‎توانم وقتي به كمك نياز دارم فردي را براي كمك به خودم پيدا كنم.
من مي‎توانم مسايل و مشكلات خود را به درستي مديريت كنم.
در مجموع تاب آوري مجموعه‎اي از ويژگي‎هاي نامبرده شده است كه در تعامل با يكديگر نتيجه مطلوب را به بار مي‎آورد. براي مثال اگر فردي داراي عزت نفس باشد (من هستم)، اما كسي را براي دريافت كمك و حمايت نداشته باشد (من دارم) و توانايي حل مسئله را نيز نداشته باشد (من می‎توانم) نمي‎تواند فرد تاب آوري باشد.
در تببين تاب آوري نکات زیر بسیار مهم است.
1- تاب آوري روندي پويا است.
2- تاب آوري وابسته به اوضاع است. يعني يك رفتار سازگارانه در يك موقعيت، ممكن است در موقعيت‎هاي ديگر ناسازگار باشد.
3- تاب آوري محصول تعامل ويژگي‎هاي شخصيتي با عوامل محيطي است.
4- تاب آوري در شرايط پر مخاطره، دشوار تر مي‎شود.
5-تاب آوري قابل يادگيري است.
2-3-2-3-توصیه‎های متخصصان امر برای تاب آوری
پژوهش‎ها نشان مي‎دهد عزت نفس نقش مهمي در كنار آمدن با استر‎س‎هاي زندگي دارد. چنانچه به توانمندي‎هاي خود باور داشته باشيد، در مقابله با مشكلات بسيار مؤثرتر عمل مي كنيد.
الف) در زندگي خود معنا و هدف داشته باشيد.
افرادي كه در زندگي هدف مشخصي ندارند و معناي مهمي براي زندگي خود نيافته‎اند، با هر سختي و مشكلي، از هم مي پاشند و انگيزة خود را از دست مي‎دهند.
ب) ارتباطات خود را توسعه دهيد.
داشتن روابط عاطفي و اجتماعي محكم عامل بسيار مهمي در سلامت روان انسان به شمار مي‎رود و هنگام بروز بحران‎هاي زندگي پشتوانة بسيار مفيدي محسوب مي‎شود. بنابراين روابط دوستانه و خانوادگي خود را تقويت كنيد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.