مقاله علمی با منبع : بررسي رابطه وي‍ژگي هاي روانشناختي فرماندهان و مديران با سبك هاي مديريت- قسمت …

از سال 1940 تحقیقات زیادی بر روی تئوری‎های رفتاری در دانشگاه اوهایو (آمریکا) صورت گرفت. هدف از این تحقیقات شناسایی ابعاد مستقل رفتار مدیران بود. ابتدا هزاران بعد مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام آنها را به دو بعد عمده تقسیم نمودند. این دو عبارتند از: ابتکار عمل داشتن و رعایت حال دیگران را نمودن. این نوع رفتارها بر اساس گفته‎های کارکنان و اعضای سازمان تعیین می‎شوند.
الف) ابتکار عمل
یعنی یک مدیر در جهت تامین هدف‎های مورد نظر، نقش‎هایی را که باید خود و کارکنانش ایفا کنند به نحو احسن تعیین و ارائه می‎کند و شامل تعیین رفتارهایی است که در جهت سازماندهی کارها، تعیین روابط سازمانی و هدف‎ها صورت می‎گیرد (رابینز، 1387). ابتکار عمل مدیر در شالوده‎ریزی سازمان و تعیین اعضا گروه برای انجام کارها جلوه می‎نماید. او انتظار دارد که کارکنان، استانداردهای لازم را رعایت نمایند و تاکید بر انجام کارها در زمانبندی مشخص دارد. مدیری که در سازمان رعایت حال دیگران را می‎نماید می‎کوشد اعتماد زیردستان را جلب نماید. به نظرها و احساسات آنها اهمیت داده و احترام متقابلی را در بین کارکنان به وجود می‎آورد. این چنین مدیری با کمک به کارکنان در حل مسائل، رفتاری دوستانه و صمیمی دارد و رعایت مساوات را می‎نماید.
نتیجه این تحقیقات مشخص نمود که مدیرانی که نمره بالایی از لحاظ ابتکار عمل و رعایت حال دیگران داشته‎اند عملکرد گروهی بسیار خوبی کسب کرده‎اند. با توجه به موارد استثنایی که مشاهده گردید بیانگر این بوده که عوامل موقعیت و محیطی را نیز باید مورد توجه قرار داد (رابینز، 1387).
ب) تحقیقات دانشگاه میشگان
در مرکز تحقیقاتی دانشگاه میشگان در زمینه مدیریت تحقیقات صورت گرفت. پژوهشگران این دانشگاه دو بعد از رفتار مدیران را مورد بررسی قرار دادند. این دو بعد عبارت بودند از طرفداری از کارکنان و طرفداری از تولید مدیران طرفدار کارکنان یا کارمندمدار این ویژگی‎ها را داشتند. توجه به روابط بین افراد، کوشش در جهت تامین نیازهای زیردستان و تفاوت قائل شدن بین آنها از لحاظ انجام کارها مدیران طرفدار تولید یا تولید مدار فقط به جنبه‎های فنی کار توجه می‎کنند و به کارکنان توجهی ندارند و آنان را وسیله‎ای برای تولید به حساب می‎آورند. نتایج تحقیقات این دانشگاه با بررسی این دو بعد مشخص نمود که مدیرانی عملکرد خوبی داشته‎اند که کارمند مدار بوده‎اند و بازدهی و بهره‎وری گروه آنها بالاتر بوده و گروه تولید مدار دارای بازدهی کمتری بودند (رابینز، 1378).
ج) شبکه مدییت بلیک و موتان[58]
دو پژوهشگر به نام‎های بلیک و موتان بر اساس تحقیقات دانشگاه اوهایو و میشگان به ارائه یک شبکه مدیریتی پرداختند که یک بعد آن توجه به افراد یا کارمند مدار و یک بعد آن توجه به تولید و یا تولید مدار بود.
در نمودار زیر روی هر محور 9 وضع وجود دارد که درمجموع یک مدیر می‎تواند 81 سبک یا شیوه مدریت داشته باشد. در چهار گوشه این شبکه اعداد 9/9، 1/9، 9/1 و 1/1 قرار می‎گیرند و در حد وسط مربع 5/5 که نگرشی متعادل به تولید و کارکنان دارد (رابینز، 1378).
نمودار (2-1)
2-16-4- شبکه یا سبک سنج مدیریت
زیاد
زیاد
کم
کم
توجه به تولید (تولید محور)
توجه به کارکنان (کارمند محور)

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.
9/9 9/1
مدیریت انسانی
مدیریت نامحسوس
مدیریت استبدادی
مدیریت تیمی
مدیریت باشگاهی