بررسی رابطه بین تبلیغات اینترنتی و سهم بازار در مؤسسه اعتباری ثامن- قسمت ۱۵

۵

نگرش بازدید کننده به محتوای نهایی مشاهده شده در تبلیغات اینترنتی

محصولات مورد نیاز

محل بنر

شفافیت بنر

صفحات تخصصی

منبع: (فرضیه محقق)
۳-۷ روایی پرسشنامه:
روایی محتوی پرسشنامه توسط استاد راهنما و مشاور و تنی چند از خبرگان بانکی تأیید گردید.
۴-۸ قابلیت اعتماد و اعتبار ابزار اندازه گیری:
قابلیت اعتماد[۸۲] یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه گیری است. مفهوم یاد شده با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه ای نتایج یکسانی به دست می دهد. طبق تعریف قابلیت اعتماد عبارت است از همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون معادل که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی بدست آمده است. با توجه به این امر معمولاً دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر تا ۱+ (عدم ارتباط تا ارتباط کامل) است (سرمد, و غیره, ۱۳۸۷). جهت تعیین پایایی تعداد ۳۰ پرسشنامه توزیع و با استفاده از آلفای کرونباخ پایایی آن تأیید گردید‌‌‌. قابلیت اعتماد عبارت از نرخ واریانس صحیح بر واریانس مشاهده شده است و به عبارت دیگر نشان دهنده حد آزادی یک اندازه از خطای اندازه گیری تصادفی است. یکی از آزمونها برای استفاده در این زمینه کرونباخ آلفا است که برای روایی پرسشنامه ای که بصورت طیف لیکرت طراحی شده است و جوابهای آن چند گزینه می‌باشند، بکار می رود. ضریب آلفای کل متغیرها .۸۲ محاسبه شد که قابل قبول بوده و بدین معناست که گویه ها از نظر درونی با هم همبستگی معناداری دارندشکل شماره۱-۳ ، معمولاً وقتی این ضریب بیش از ./۸ باشد، قابل قبول است (جهانبخش, ۱۳۸۲). جدول شماره ۳-۲: روایی پرسشنامه

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.
جدول ۳-۳: نتیجه آزمون آلفای کرونباخ (روایی) پرسشنامه مقدماتی
۱۹ متغییر پرسشنامه اصلی Cronbach’ s Alpha  
۰٫۸۲