پژوهش دانشگاهی – بررسی رابطه بین تبلیغات اینترنتی و سهم بازار در مؤسسه اعتباری ثامن- قسمت ۱۶

Abstract geometric wire-frame data landscape.

 

منبع:( فرضیه محقق)
در مقابل اعتبار[۸۳] نمایانگر این است که آیا محقق در حال سنجش ساخت مورد تحقیق است یا خیر. به عبارت دیگر مفهوم اعتبار به این سوال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد (سرمد و دیگران، ۱۳۸۷: ۱۶۸). پرسشنامه ها می‌توانند بصورت دستی، آنی و یا از طریق پست الکترونیکی ارسال و تکمیل شوند. (Tharenou, et al., 2007) برای این منظور پرسشنامه پس از تهیه توسط خبرگان بانکی مورد بررسی اولیه قرار گرفته و طبق نظر استاد محترم راهنما و مشاور مورد اصلاح قرار گرفت.
۳-۹ روش توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها:
پرسشنامه این تحقیق از طریق مکاتبه مدیریت آموزش در مؤسسه اعتباری ثامن در سطح شبکه توزیع و تکمیل گردید.
۳-۱۰ روش تجزیه و تحلیل داده ها:
در تحلیل داده های این تحقیق از نرم افزار SPSS 17.0 استفاده گردید و فرآیند تحلیل فرضیه های تحقیق جهت تایید یا رد کردن آن شامل سه مرحله ذیل بوده است:
الف. در مقدمه این فصل اینگونه استدلال گردید که با توجه به استفاده از طیف رتبه‌ای در پرسشنامه باید از روشهای ناپارامتریک در تحلیل داده ها استفاده نمود. اما در برخی از مراجع دیگر نیز عنوان شده است که اگر محقق بر اساس شواهد در دسترس، فرض نرمال بودن جامعه (نمونه) را بپذیرد، فرضیه پژوهشی او فرضیه ای پارامتریک و در غیر این صورت ناپارامتریک خواهد بود (آذر, و غیره, ۱۳۸۵)لذا در ابتدا برای دست یافتن به پاسخ این پرسش که آیا باید از آزمونهای پارامتریک استفاده نمود و یا ناپارامتریک باید به نرمال بودن و یا نبودن توزیع داده‌ها پی برد. برای پاسخ به این سوال از آزمون کالماگورف – اسمیرانف[۸۴] استفاده گردید. این آزمون که از نوع ناپارامتری است، برای ارزیابی همقوارگی توزیع یک نمونه که برای جامعه فرض شده است، بکار می رود. در واقع از طریق این آزمون توزیع یک صفت در یک نمونه را با توزیعی که برای آن جامعه مفروض است مقایسه می‌نماییم (جهانبخش, ۱۳۸۲). در این آزمون در صورتی که سطح معناداری از میزان آلفای تحقیق یعنی ۰٫۵ بیشتر باشد، داده های مرتبط با فرضیه ها از تابع نرمال تبعیت می‌نماید و یا توزیع مشاهده شده با توزیع نظری یکسان است (حبیب پور, و غیره, ۱۳۸۸). فرمول این آزمون عبارت است از:
در این فرمول تابع توزیع تجمعی مشاهده شده و تابع توزیع تجمعی نظری و مورد انتظار می باشد. در تفسیر داده های حاصل از این آزمون باید توجه نمود که تفاوت مطلق عبارت از بیشترین تفاوت مطلق بین تابع توزیع تجمعی مشاهده شده و مفروض، تفاوت مثبت عبارت از نقطه ای که در آن مقدار تابع توزیع تجمعی مشاهده شده از مقدار تابع توزیع تجمعی مورد انتظار بیشتر بوده و تفاوت منفی عبارت از نقطه ای که در آن مقدار تابع تجمعی مشاهده شده از مقدار تابع توزیع تجمعی مورد انتظار کمتر است (حبیب پور, و غیره, ۱۳۸۸).
ب. در مرحله دوم برای کمک به تایید یا رد کردن فرضیه های تحقیق از جداول اکتشافی استفاده شده است. (حبیب پور, و غیره, ۱۳۸۸ ص. ۶۴۲) در واقع از روی داده های جمع آوری شده به صورت خام نمی‌توان اطلاعات اساسی کسب کرد. اولین کاری که پس از جمع آوری داده ها لازم است، خلاصه کردن داده ها و کشف حقایق از آنهاست. از این رو این نوع داده ها باید در جدول هایی خلاصه شوند و تعداد مشاهدات در هر گروه نشان داده شوند. یک جدول فراوانی در بردارنده توزیع فراوانی برای یک متغیر می باشد (نگهبان, ۱۳۸۲)
ج . در این مرحله از آزمون اسپیرمن برای تایید یا رد فرضیه های تحقیق استفاده می شود.
ضریب همبستگی اسپیرمن، که به ضریب همبستگی رتبه ای اسپیر من[۸۵] معروف است. یک ضریب همبستگی بر اساس رتبه ( نمرات یا داده ها) است که میزان همبستگی بین دو متغییر در سطح ترتیبی را اندازه گیری می کند. ضریب همبستگی اسپیرمن، معادل ناپارامتری ضریب همبستگی پیرسون (بر اساس مقادیر واقعی) است. در همبستگی رتبه ای اسپیرمن، جفت متغییرها، به جای اندازه های فاصله‌ای یا نسبی، به صورت اندازه های ترتیبی ( رتبه ای) بیان می شوند. (حبیب پور, و غیره, ۱۳۸۸)
۳-۱۰ نتیجه گیری:
در این فصل نسبت به تهیه پرسشنامه(پرسشنامه استفاده در الگوی تحقیق توسط: پالاسیو وسانتانا در پژوهشی با عنوان اثر بخشی وب سایتها، همچنین پرسشنامه های استفاده شده توسط دیگر محققین: کاپفر، بری ، تصویر برند و نقش آن در وفاداری مشتریان ۱۹۶۶-۱۹۹۸ . پریکانکا، تبلیغات اینترنتی در رفتار مصرف کننده توجه خاص به ایمیل، ۲۰۱۲ و ساسانی، سیما و منصور لاری، امیر ، تبلیغات اینترنتی و تأثیر آن بر جذب مشتریان ۱۳۸۹٫) اقدام گردید.پرسشنامه مذکور دارای ۱۹ سوال بوده و به صورت آزمایشی توسط ۳۰ آزمودنی تکمیل و روایی آن از طریق آلفا کرونباخ (۰٫۸۲) تعیین گردید پس از آن برای تصمیم گیری نسبت به استفاده از آزمونهای پارامتریک و یا ناپارامتریک از آزمون آزمون کالماگورف – اسمیرانف استفاده شد تا تعیین شود که آیا توزیع داده های جمع آوری شده نرمال می‌باشند و یا خیر. سپس برای تایید یا رد کردن فرضیه‌های تحقیق از جداول اکتشافی و آزمون اسپیرمن استفاده گردید.
فصل ۴: تجزیه و تحلیل اطلاعات
۴-۱ مقدمه:
به منظور تجزیه و تحلیل داده های آماری پژوهش حاضر، ابتدا اطلاعات حاصل از پرسشنامه ها را استخراج و در جدول اطلاعات کلی تنظیم شد، سپس کلیه اطلاعات با استفاده از نرم افزارهای آماری بویژه نرم افزارهای SPSS 17 در دو بخش روش های توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اگر متغیرهای فرضیه از نوع اسمی و رتبه ای باشند، آزمون آنها صرفاً به کمک فنون ناپارامتریک صورت می پذیرد. همچنین اگر محقق بر اساس شواهد در دسترس، فرض نرمال بودن جامعه (نمونه) را بپذیرد، فرضیه پژوهشی او فرضیه ای پارامتریک و در غیر این صورت ناپارامتریک خواهد بود (آذر, و غیره, ۱۳۸۵).
در تجزیه و تحلیل توصیفی اطلاعات ابتدا ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان( اعم از میزان تحصیلات و…..) به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است تا اطمینان حاصل شود که این نمونه، معرف خوبی برای عناصر جامعه اصلی است. سپس شاخص های آماری مربوط به هر یک از سوالات پرسشنامه و متغیرهای تحقیق در پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه پرسشنامه به روش لیکرت طراحی شده و به عبارتی امکان نمره گذاری گزینه ها وجود دارد، شاخص های گرایش مرکزی و انحرافی مربوط به هر یک از متغیرها محاسبه شده است. این شاخص ها عمدتا شامل محاسبه میانگین، میانه، انحراف معیار، واریانس و خطای استاندارد می باشد.
در بخش روش های استنباطی به منظور بررسی فرضیه های تحقیق و به عبارتی تعمیم نتایج بدست آمده از نمونه به جامعه تحقیق، از ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن استفاده شده است.
۴-۲ تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان:
در این قسمت چگونگی توزیع نمونه های آماری از حیث متغیرهایی مثل سن، سطح تحصیلات و میزان استفاده از اینترنت توسط آمار توصیفی مورد تحلیل قرار گرفتند. هدف از انجام این کار نیز روشن نمودن کلیاتی در زمینه ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان بود.
۴-۲-۱ تحلیل جنسیت پاسخ دهندگان:
در مجموع در تحقیق پیش روی ۲۲۸ پرسشنامه شد. که لازم به ذکر است به دلیل اینکه سازمان دارای پرسنل مؤنث نمی باشد، تمامی پرسشنامه ها توسط افراد مذکر تکمیل گردید.
۴-۲-۲ تحلیل سن پاسخ دهندگان:
در ادامه برای تعیین توزیع سنی پاسخ دهندگان پنج طبق مشخص مورد بررسی قرار گرفته بودند و نتایج حاکی از آن بود که ۵۶ نفر ۲۰ تا ۲۹ سال، ۱۴۲ نفر ۳۰ تا ۳۹ سال، ۲۷ نفر ۴۰ تا ۴۹ سال، ۳ نفر ۵۰ تا ۵۹ سال بودند و ۶۰ سال به بالا نیز در بین پاسخ دهندگان وجود نداشت. در مجموع بیشترین پاسخ دهندگان در بازه سنی ۳۰ الی۳۹ سال می باشند.جدول و نمودار ۴-۱ و۴-۲ توزیع سن پاسخ دهندگان را نشان می دهد.
جدول۴-۱: توزیع سن پاسخ دهندگان

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.
بازده سنی فراوانی درصد
۲۰ تا ۲۹ سال