مقاله دانشگاهی – بررسی رابطه خود مدیریتی با سلامت سازمانی بر اساس الگوی مدیریت بسیجی- قسمت …

Businessman touching concepts in studio

از آنجائیکه در این پژوهش سعی خواهد گردید توصیف عینی ، واقعی و منظم یک موقعیت یا یک موضوع بدون هیچ گونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش گردد و نتیج عینی از واقعیات منعکس شود و در کنار توصیف منظم و عینی پدیده های مورد بررسی در صدد بررسی رابطه خودمدیریتی و سلامت سازمانی نیز می باشد روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است .
3-متغيرهاي تحقيق:
در انجام پژوهش براي پاسخ به سوالات يا ازمودن فرضيه ها،لازم است که متغيرها شناسائي شوند.در اين پژوهش از 2 نوع متغير استفاده شده است:
3-1-متغير وابسته:
متغيري است که هدف محقق تشريح يا پيش بيني تغيير پذيري در آن است.به عبارت ديگر يک متغير اصلي است که در قالب يک مساله براي تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرد.يعني متغيرهاي وابسته ،شرايط يا خصايصي هستند که با وارد کردن ،از ميان برداشتن يا تغيير متغيرهاي مستقل ظاهر مي شوند،از بين مي روند و يا تغيير مي کنند. (خاکي،1379: 166)
3-2-متغيرمستقل:
متغير مستقل ويژگي و خصوصيتي است که بعد از انتخاب توسط محقق در آن دخالت يا دستکاري مي شود و مقاديري را مي پذيرد تا تاثير آن بر روي متغير وابسته مشاهده مي شود.تغيير در يک متغير مستقل ،تغييرات قانونمندي در متغير وابسته بوجود مي آورد ،بنابراين در هر آزمايش تجربي متغير مستقل همان محرک است. (خاکي،1379: 167)
بنابر این در اين پژوهش متغيرهاي وابسته شاخصهای سلامت سازمانی ومتغیر مستقل شاخصهای خودمدیریتی می باشد .چرا که می خواهیم تأثیر افزایش یا کاهش خودمدیریتی را در سلامت سازمانی و رابطه این دو با هم را بسنجیم .
متغیر مستقل :

  1. خودمدیریتی در فرضیه اصلی
  2. بعد روحی روانی در فرضیه فرعی
  3. بعد فیزیکی جسمی در فرضیه فرعی

متغیر وابسته :
سلامت سازمانی در فرضیه های اصلی و فرعی
4-روش گرداوري داده ها:
گردآوری اطلاعات مورد نیاز یک تحقیق یکی از مراحل اساسی آن است و به لحاظ اهمیت آن، گاه به اشتباه روشهای گردآوری اطلاعات را روشهای تحقیق می نامند. (حافظ نیا،162،1382) روش گرداوری اطلاعات در این تحقیق روش میدانی است.
روشهای میدانی به روشهایی اطلاق میشود که محقق برای گرداوری اطلاعات ناگزیر است به محیط بیرون برود و با مراجعه به افراد یا محیط و نیز برقراری ارتباط مستقیم با واحد تحلیل،اطلاعات مورد نیاز خود را گردآوری کند.(همان منبع،179)
در این تحقیق از روش پرسشنامه ای که یکی از روشهای متداول در گرد اوری اطلاعات میدانی است،استفاده شده است.پرسشنامه مجموعه ای است از سؤالات کتبی و غالباً مبتنی بر گزینه های مشخص که پاسخ دهنده جوابهای خود را بر آن درج می کند. (سکاران ،260،ص1385)
در اين پژوهش از روش ميداني جهت گرداوري اطلاعات استفاده شده است.
4-1-روش ميداني:
دراين روش ابزار گردآوري داده هاي اوليه از طريق پرسشنامه بوده است
در تحقيق حاضر با استفاده از نظر صاحبنظران و اساتيد كميته تحقيق ، عوامل مرتبط با موضوع شناسايي شده و با استفاده از مقياس درجه بندي ليكرت پرسشنامه مقدماتي تهيه گرديد. پس از تعيين اعتبار و روايي آن، پرسشنامه نهايي تهيه و اطلاعات مورد نياز جمع آوري شده است.
پرسشنامه شامل 2قسمت عمده است:
1-اطلاعات عمومي پاسخگو: در اين بخش از سوالات سعي شده تا اطلاعات کلي مربوط به پاسخ دهندگان جمع آوري شود که شامل 5سوال است.
2-اطلاعات اختصاصي: اين بخش شامل 43سوال برای مدیران و 21 سؤال برای کارمندان است که در طراحي آنها سعي شده تاحد ممکن قابل فهم و ساده باشند.براي طراحي اين بخش از طيف 5بخشي ليکرت استفاده گرديده است که يکي از رايج ترين مقياسهاي اندازه گيري به شمار مي رود.شکل کلي و نحوه امتياز دهي طيف ليکرت بصورت جدول 3-1 است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.
کاملاً مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کاملاٌ موافقم
1 2 3 4 5