بررسی رابطه خود مدیریتی با سلامت سازمانی بر اساس الگوی مدیریت بسیجی- …

Abstract science fiction or future technology background - computer-generated 3d illustration. Fractal art: diagonal inclined hall or glass room with light effects.

15000

375

375

نامحدود

384

399

6-6-روشهاي نمونه گيري:
.
براي نمونه گيري مي توان از روشهاي متفاوتي استفاده کرد.از جمله:
1-نمونه گيري تصادفي ساده
2-نمونه گيري منظم(سيستماتيک)
3-نمونه گيري لايه اي(قشري)
4-نمونه گيري خوشه اي(خاکي،1379،ص 251)
روش نمونه گیری مورد استفاده در این تحقیق ، بصورت روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین مدیران کل و به صورت خوشه ای بین کامندان تابعه این ادارت کل بوده است.
شیوه انتخاب مدیران کل به صورت تصادفی و به تعداد 51 مدیر کل بوده است . بر اساس حجم کارمندان این 51 اداره کل تعداد 450عدد پرسشنامه به نسبت تعداد کارمندان توزیع گردیده است . با توجه به تعهد پژوهشگر مبنی بر عدم انعکاس تعداد کارکنان ادارات مزبور ، از ذکر نام و تعداد کارمندان این ادارات معذوریم ولی اسناد آن نزد محقق به امانت و محرمانه موجود می باشد .
7-تجزيه و تحليل داده ها:
بطور کلی روشهای تجزيه و تحليل مورد استفاده در اين تحقيق عبارتند از :
آمارهای توصيفی و نمودارهای گرافی:
از شاخصهای مرکزی و پراکندگی همچون فراواني، ميانگين و انحراف معيار و همچنین از نمودارهایی برای توصیف نمونه آماری استفاده مي کنيم.
آزمونهای ضریب پیرسون ، اسپیرمنو کندال ، کای دو و روش آلفای کرونباخ بر اساس نرم افزار spss
در صورتیکه متغیرهای مورد بحث را( با توجه به اینکه از میانگین آنها استفاده خواهیم کرد ) کمی در نظر بگیریم از آزمونهای ناپارامتریک ضریب پیرسون ، اسپیرمن و کندال استفاده خواهد شد .در ضمن از آزمون رگرسیون چندگانه برای بررسی وضعیت نرمال بودن متغیرها نیز استفاده شده است . و اگر متغیر را کیفی در نظر بگیریم با توجه به کیفی بودن متغیرهای مورد بررسی بایستی از آماره کای دو استفاده نماییم و چون می خواهیم میزان همبستگی بین شاخصهای خودمدیریتی و سلامت سازمانی را بسنجیم نوع آزمون قطعاٌ همبستگی خواهد بود . البته سعی خواهیم داشت با بررسی میانگین نمرات خودمدیریتی مدیران و سلامت سازمانی ادارات تحت مدیریت ایشان ، وضعیت خودمدیریتی در مدیران کل و همچنین سلامت ادارات ایشان از منظر کارکنان را نیز بررسی نماییم .
فصل چهارم :
تجزیه و تحلیل
مقدمه
در فصول گذشته تئوري ها، ادبيات و مباحث مربوط به روش تحقيق بيان شدند. در اين فصل لازم است تا به بررسي داده هاي تحقيق و تجزيه و تحليل آن پرداخته شود. تجزيه و تحليل داده براي بررسي صحت وسقم فرضيات براي هر نوع تحقيق، از اهميت خاصي برخوردار است. امروزه در بيشتر تحقيقاتي که متکي بر اطلاعات جمع آوري شده از موضوع مورد نظر مي باشد، تجزيه و تحليل اطلاعات از اصلي ترين و مهم ترين بخش هاي تحقيق محسوب مي شوند. در اين مرحله، داده هاي خام به دست آمده از جامعه آماري با استفاده از تکنيک هاي آمار مناسب و نرم افزار SPSS مورد تجزيه وتحليل قرار مي گيرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختيار استفاده کنندگان قرار مي گيرند.
در اين پژوهش به منظور بررسي متغيرهاي دموگرافيک تحقيق ابتدا از آمار توصيفي شامل جداول توصيفي و توافقي و همچنين نمودارهاي فراواني استفاده شده است. سپس به وسیله آمار استنباطی به منظور بررسي رد یا قبول وجود فرصت ها از آزمون میانگین و ارتباط يا عدم ارتباط متغيرهاي تحقيق در جامعه آماري از آزمون کای دو استفاده شده است.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است