بررسی ضرورت‌ها و ابعاد آینده‌پژوهی در سازمان حج وزیارت93- قسمت 31

3

2

1

3-6) پایایی و روایی پرسش‌نامه
قبل از بکارگیری ابزارهای اندازه‌گیری لازم است پژوهش‌گر از طریق علمی، نسبت به روا بودن ابزار اندازه‌گیری مورد نظر و پایایی آن (که مکمل هم به حساب می آیند) اطمینان نسبی پیدا کند.
3-6-1) پایایی[42] پرسش‌نامه
پایایی یکی از ویژگی‌های فنی ابزار اندازه‌گیری است و بدین معنی است که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه‌اند‌ازه نتیجه‌های یکسانی به دست می‌دهد. به طور کلی مفهوم پایایی را می‌توان از این پرسش استنباط نمود که اگر در شرایط یکسان، آزمونی چند بار تکرار شود، به نتیجه‌های یکسانی خواهد رسید؟ از جمله تعریف‌هایی که از پایایی ارائه شده است می‌توان به تعریف “ایبل و فریسبی” اشاره نمود: همبستگی میان مجموعه‌ای از نمره‌ها و مجموعه دیگری از نمره‌ها در یک آزمون معادل که به صورت مستقل به یک گروه آزمودنی به دست آمده است. (یعقوبی و همکاران، 1390، 165)
برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه‌گیری شیوه‌های مختلفی به کار برده می‌شود. از جمله روش‌های محاسبه پایایی می‌توان به روش‌های زیر اشاره نمود:
آزمون دوباره ( روش بازآزمایی )
روش موازی ( روش همتا )
روش تصنیف ( دو نیمه کردن )
روش کودر – ریچاردسون[43]
در این پژوهش از روش تصنیف کردن که یکی از روش‌های متداول برای سنجش قابلیت اعتماد می‌باشد، بهره برده شد که در آن از یک ابزار اندازه‌گیری و در یک مرحله استفاده می‌شود. بدین صورت که در هنگام تجزیه و تحلیل، پرسش‌ها به دو نیمه تقسیم شده و از روی نمره‌هاي دو نیمه، ضریب همبستگی که معرف میزان برابری دو نیمه آزمون است، محاسبه می‌شود. به عبارت دیگر، در این شیوه دو نیمه آزمون به صورت دو فرم جایگزین مورد استفاده قرار می‌گیرند. ضریب همبستگی که بدین صورت به دست می آید، معرف توافق داخلی ابزار سنجش است. بنابراین برای محاسبه قابلیت اعتماد کل آزمون، باید این مجموعه همبسته باشند.(پروکتر،1993، 100) در اين روش پرسش‌نامه مورد نظر را يك بار با گروه واحدي از پرسش شوندگان اجرا (پيش آزمون) و پس از اجرا به دو نيمه تقسيم مي شود. ضريب همبستگي اين دو متغير به عنوان ضريب همبستگي حاصل از دو نيمه پرسش‌نامه، ضريب نهايي را تعيين خواهد كرد. (حافظنيا، 1377؛ 155)
همان طور که در جدول شماره (3-3) مشاهده می‌شود، مقدار ضریب دو نیمه کردن معادل 734/0 مي‌باشد که از 7/0 بیشتر می‌باشد. لذا پایایی تائید می‌گردد.
جدول (3-3) بررسي پايايي پرسش‌نامه

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.
Cronbach’s Alpha Part 1 Value .789
N of Items 14a
Part 2 Value .754
N of Items 14b