بررسی ضرورت‌ها و ابعاد آینده‌پژوهی در سازمان حج وزیارت93- قسمت 32

Total N of Items

28

Correlation Between Forms

.579

Spearman-Brown Coefficient

Equal Length

.753

Unequal Length

.753

Guttman Split-Half Coefficient

.734

a. The items are: a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, a10, a11, a12, a13, a14.

b. The items are: a15, a16, a17, a18, a19, a20, a21, a22, a23, a24, a25, a26, a27, a28.

3-6-2) روایی[44] پرسش‌نامه
روایی از واژه “روا” به معنی جایز و درست گرفته شده است و روایی به معنی صحیح و درست است. به طور کلی روایی را از این پرسش می‌توان استنباط نمود که آیا چیزی را که می‌خواهیم اندازه بگیریم، اندازه می‌گیریم؟ هم چنین “مارک” بیان می‌دارد که مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه‌گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که وسیله اندازه‌گیری نامناسب و ناکافی می‌تواند هر پژوهش علمی را، بی ارزش سازد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه‌گیری، نمی‌توان به دقت داده‌های حاصل از آن اطمینان داشت. ابزار اندازه‌گیری ممکن است برای اندازه‌گیری یک خصیصه ویژه در یک جامعه دارای اعتبار باشد، در‌ حالی که برای سنجش همان خصیصه بر روی جامعه دیگر از هیچ نوع اعتباری برخوردار نباشد. این امر را می‌توان با به کارگیری آزمون‌های خاص روایی، مشخص نمود که انواع آن عبارت است از: “روایی محتوا”، “روایی وابسته به ملاک” و “روایی سازه” (یعقوبی و همکاران، 1390، 161)
در پرسش‌نامه این پژوهش نیز از روش روایی محتوا برای اطمینان از درستی ابزار اندازه‌گیری استفاده گردیده است. روایی محتوا نشان دهنده آن است که آیا پرسش‌نامه‌هایی که برای سنجش سازه‌ها به کار برده شده‌اند، معرف خصیصه‌هایی که پژوهش‌گر قصد اندازه‌گیری آن‌ها را دارد، هستند یا خیر؟ روایی محتوا به تحلیل منطقی محتوای یک آزمون بستگی دارد و انواع آن عبارتند از: “روایی ظاهری، صوری یا ذهنی” و نیز “روایی منطقی یا نمونه‌گیری و یا ثبات درونی”.
روایی ظاهری هنگامی در یک پرسش‌نامه یا آزمون برقرار است که فردی متخصص یا آزموده آن را بررسی نماید و نتیجه بگیرد که این آزمون صفت یا موضوع مورد نظر را اندازه می‌گیرد. بدین منظور و در گام اول با استفاده از نظر اساتید راهنما و مشاور، متخصصان و کارشناسان امور پژوهشی و نیز مطالعه پرسش‌نامه‌های مشابه، روایی ظاهری حاصل گردید.
از سوی دیگر، يک آزمون زماني داراي روايي منطقی است که نمره‌هاي آزمون و نمره‌هاي واقعي داراي همبستگي بالايي باشند.(خاکي، 1382) يکي از روش‌هاي تعيين روايي آزمون با تاکيد بر ثبات دروني، روش ضريب آلفاي کرونباخ نام دارد. آلفای کرونباخ شاخص مناسبی برای سنجش قابلیت اعتماد ابزار اندازه‌گیری و هماهنگی درونی میان عناصر آن است. در اين روش اجزا يا قسمت‌هاي آزمون، براي سنجش ضريب روايي آزمون به کار مي روند. (مومني،1386)
فرمول محاسبه آلفای کرونباخ عبارت است از
 
که در آن

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.