بررسی ضرورت‌ها و ابعاد آینده‌پژوهی در سازمان حج وزیارت93- قسمت 33

K: تعداد گویه‌ها یا سؤال‌های یک شاخص
: واریانس نمره‌های مربوط به گویه شماره i ام
: واریانس جمع نمره‌های هر پاسخگو (واریانس کل شاخص)(سرمد و همکاران، 1386، 169)
معمولاً آلفای کمتر از 0.7 غیر قابل قبول، بالاتر از 0.7 روایی قابل قبول و بالاتر از 0.8 نشان دهنده روایی بالا است. (سکاران، 1384، 375)
لذا برای سنجش روایی پرسش‌نامه، یک مرحله مطالعه مقدماتی انجام گرفت. بدین منظور، تعداد 20 نفر به عنوان نمونه انتخاب و پرسش‌نامه در اختيار آن‌ها قرار گرفت. سپس واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه گویه‌های پرسش‌نامه و واریانس کل محاسبه و در انتها ضريب آلفاي كرونباخ معادل 812/0 تعیین گردید. از آنجا که این مقدار بیش از 7/0 می‌باشد، نشان دهنده آن است كه پرسش‌نامه تحقيق، از قابليت اعتماد و يا به عبارت ديگر از روایی لازم برخوردار است. همچنین پیرو جدول شماره (3-4) شاهده مي‌شود که مقدار آلفاي كرونباخ هر یک از متغيرها و كل پرسش‌نامه بيش از 7/0 است.
جدول (3-4) بررسي روايي پرسش‌نامه

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

متغير تحقیق آلفای کرونباخ
ضرورت‌های دانش آینده‌پژوهی 807/0
وظایف اجرایی – خدماتی 798/0
وظایف فرهنگی 778/0
کل پرسش‌نامه 812/0

3-7)روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده از پرسش‌نامه‌ محقق ساخته، از “روش‌های آمار توصیفی” و نیز از “روش‌های آمار استنباطی” استفاده شده است. از روش آمار توصیفی برای تحلیل اطلاعات جمعیت‌شناختی جامعه آماری پژوهش و از روش‌های آماری استنباطی برای پاسخ به سؤال‌های پژوهش استفاده شد. بدین منظور ابتدا به كمك آزمون “كلموگروف-اسميرنوف” به بررسي توزيع داده‌ها پرداخته و سپس با توجه به غیر نرمال بودن داده‌ها، با استفاده از آزمون ناپارامتري دوجمله‌اي و فريدمن سؤال‌هاي تحقيق مورد بررسي قرار گرفت.
همچنین به منظور سنجش وضعیت متغیرها در سازمان، از آزمون میانگین استفاده گردید؛ چرا که با در نظر گرفتن گویه‌ها به صورت کمی (مقیاس فاصله‌ای 1 تا 5) در 42 نمونه مورد آزمون، محاسبه میانگین معنی‌دار می‌شود و می‌توان آزمون میانگین را به کار برد. به این‌ترتیب میانگین جامعه در سطح خطای آلفا مورد بررسی قرار گرفته و برای تفسیر داده‌ها، مطلوبیت به صورت بیشتر بودن میانگین مقادیر از مقدار میانگین طیف لیکرت (3) تعریف شده است. برای این منظور از نرم‌افزار spss بهره برده شده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق
4-1) مقدمه
تجزيه و تحليل داده‌هاي جمع آوري شده، به منزله پل ارتباطي براي رسيدن به نتايج پژوهش
مي باشد که معمولاً در فصل چهارم گزارش مي‌آيد. در اين فصل پژوهش‌گر به توصيف حجم نمونه براساس اطلاعات به دست آمده پرداخته، با اجراي آزمون‌های آماري مناسب، درمورد معناداري رابطه‌ها، تفاوت‌ها و تعميم نتايج بدست آمده به جامعه موردنظر اقدام مي‌کند. در اين فصل از پژوهش با استفاده از نرم افزار spss، در دو سطح توصيفي و استنباطي به تجزيه و تحليل داده‌هاي بدست آمده پرداخته شده است. لذا مطالب این فصل در دو بخش زير ارائه گردیده است:
بخش اول: توصيف داده‌ها با استفاده از آمار توصيفي(جداول فراوانی)