مقاله – بررسی ضرورت‌ها و ابعاد آینده‌پژوهی در سازمان حج وزیارت93- قسمت 45

8/54

10

8/23

02/4

با توجه به جدول شماره (4-6) درخصوص فراوانی و درصد پاسخ‌گویی به سؤال‌هاي مربوط به متغير ضرورت‌های آینده‌پژوهی مشاهده می‌شود که بیشترین میانگین مربوط به ضرورت “تصمیم‌گیری صحیح” با میانگین 66/4 می‌باشد. این میانگین بدان معناست که افراد معتقدند که ضرورت اتخاذ تصمیم‌های صحیح در حد بسیار زیاد در شکل بخشیدن به تفکر آینده‌پژوهی در سازمان موثر می‌باشد. همچنین ضرورت “مقابله با نگاه جبرگرایانه (قضا و قدری) در رویدادهای آینده” دارای میانگین 64/3 است که به آن معنا است که افراد معتقدند، ضرورت مقابله با نگاه جبرگرایانه (قضا و قدری) در رویدادهای آینده در حد زیاد در ایجاد تفکر آینده‌پژوهی در سازمان تأثیر گذار می‌باشد.
4-3-2) بررسی توزیع فراوانی سؤال‌های مربوط به متغير “اهمیت ابعاد آینده‌پژوهی” با توجه به وظیفه‌ اجرایی – خدماتی سازمان حج و زیارت
جدول شماره (4-7) بیان می‌کند که در موضوع “اهمیت ابعاد آینده‌پژوهی با توجه به وظیفه اجرایی اجرایی سازمان حج” بیشترین میانگین با عدد 38/4 مربوط به بعد “اقتصادی” آینده‌پژوهی است. به عبارتی افراد معتقدند مسائل “اقتصادی” در حد بسیار زیاد در تصمیم‌گیری‌های کلان اجرایی سازمان حائز اهمیت می‌باشد. همچنین کمترین میانگین مربوط به بعد “زیست محیطی” آینده‌پژوهی در تصمیم‌گیری‌های کلان اجرایی سازمان با میانگین 4/2 بوده و بدان معناست که افراد معتقدند بعد “زیست محیطی” آینده‌پژوهی در حد کم در تصمیم‌گیری‌های کلان اجرایی سازمان قابل توجه می‌باشد.
جدول (4-7) توزیع فراوانی سؤال‌هاي “اهمیت ابعاد آینده‌پژوهی” با توجه به وظیفه اجرایی – خدماتی سازمان حج و زیارت

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.
سؤال خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد میانگین
فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد
مسائل”اقتصادی” تا چه میزان در تصمیم‌ گیری‌های کلان سازمان مؤثر می‌باشد؟ 0 0 0