تحقيق دانشگاهی – بنچ مارکینگ فرایند کلیدی شرکتهای داروسازی- قسمت ۲۴

Digital generated image. Earth image from NASA collection. https://images-assets.nasa.gov/image/PIA18033/PIA18033~orig.jpg

بهترین الگوی بنچ مارکینگ سرویس های هوشمند

تجزیه و تحلیل بنچ مارکینگ نشان داد که علاوه بر این واقعیت که در ایالات متحده ۴ استراتژی اصلی کسب و کار را در کسب و کار خدمات هوشمند دارا است ،در نهایت شرکت ها یکی از این دو استراتژی را نیز دنبال میکنند: ” خدمات نوآور ” و یا ” شریک هوشمند ” .

آهکوم-۲۰۰۴

یک مدل برای بنچ مارکینگ مدیریت عناصر پروژه پیمانکار

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

بر بنچ مارکینگ جنبه های سازمانی عناصر مدیریت پروژه متمرکز شده : برآورد هزینه، برنامه ریزی و زمان بندی ، کنترل کیفیت ، و گروه ها مدیریت ایمنی و در نهایت منجر به بهبود آنان شده است.

بینا-۲۰۱۱

بنچ مارکینگ مدرن چند پردازنده

روش طراحی موثر بنچ مارکینگ مناسب و تعیین اثر بخشی آن برای ارزیابی چند پردازنده صورت گرفته است. در نهایت، این رساله
به منظور بنچ مارکینگ موازی به نام PARSEC برای ارزیابی مدرن حافظه اشتراکی چند پردازنده است.

استفن -۲۰۱۰

بنچ مارکینگ انعطاف پذیر سازمانی

روش بنچ مارکینگ انعطاف پذیر به عنوان راهنمای استفاده سازمان ها طراحی شده است که ابزار اندازه گیری انعطاف پذیری است و به طور مداوم در حال بهبود میباشد. سهم قابل توجهی از این پایان نامه شامل یک مدل جدید از انعطاف پذیری سازمانی،ابزار اندازه گیری انعطاف پذیری ، و روش بنچ مارکینگ انعطاف پذیر میباشد .

فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱ مقدمه
هدف از تحقیق پاسخ گویی به سوالات با کمک روش های نظام مند و علمی است.این نوع پاسخ گویی ها در نهایت به کسب دانش و افزایش اطلاعات منجر می گردد. تحقیق از نظر روش‌شناسی،کاربرد روشهای علمی در حل یک مساله یا پاسخگویی به یک سئوال می باشد.روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزار و راههای معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است. (دلاور،۲۴:۱۳۸۳).در این فصل محقق بایستی معلوم کند که برای موضوع انتخابی او چه روش پژوهشی مناسب است.پایه هر علم روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می رود.به همین علت فصل سوم دربرگیرنده تعریف روش تحقیق، معرفی انواع آن و روش مورد استفاده در پژوهش حاضر، متغیرهای تحقیق،روش های گردآوری اطلاعات و جامعه آماری پرداخته می‌شود و سپس پایایی و روایی ابزار سنجش مورد بررسی و روشهای آماری تحلیل داده‌ها بیان می گردد. در واقع ضمن بیان روش تحقیق، مراحل و چگونگی روندی که جهت انجام پذیرفتن تحقیق طی شده است مطرح می گردد.
۳-۲ روش تحقیق
روش تحقیق یک روش نظام مند برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راه حل یک مسأله است. پایه هر علمی روش شناخت آن است و ارزش و اعتبار قوانین هر علمی، به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می رود. روش تحقیق مجموعه ای از قواعد،ابزارها و راههای معتبر (قابل اطمینان)و نظام یافته، برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است( خاکی،۳۲:۱۳۸۲). هدف از انتخاب روش تحقیق، آن است که پژوهشگر مشخص نماید که چه شیوه و یا روشی را اتخاذ نماید که او را هرچه دقیق‌تر و آسان‌تر به پاسخ های احتمالی برساند. روش تحقیق، بستگی به اهداف و ماهیت موضوع و همچنین امکانات و منابع دارد(دلاور،۲۶:۱۳۸۳).در این پژوهش ابتدا شاخص های موثر بر فرآیند بازاریابی از ادبیات موضوع شناسایی شده و با توجه به لزوم تأیید این فاکتورها در صنعت داروسازی کشورمان، از مصاحبههایی نیمهساختاریافته[۱۴۸] با خبرگان صنعت، این اخذ تائید صورت خواهد گرفت، سپس با استفاده از توزیع پرسشنامه میزان تاثیر شاخص های مؤثر بر فرآیند بازاریابی شناسایی خواهند شد. (سرمد،۴۴:۱۳۸۱).
روش تحقیق بر حسب هدف در این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی[۱۴۹] است، به این دلیل که یافته های این تحقیق می‌تواند برای حل مسایل اجرایی مورد استفاده قرار گیرد(سرمد،۱۲:۱۳۸۱). به عبارت دیگر پس از انجام آزمون‌های آماری و بحث و نتیجه‌گیری می‌توان میزان تاثیر هر یک از شاخص های موثر بر فرآیند بازاریابی را تعیین و الگوی مناسبی را تببین و طراحی نمود.بر اساس چگونگی بدست آوردن اطلاعات و داده های مورد نیاز و با توجه به اینکه با تنظیم پرسشنامه از جامعه آماری اطلاعات کسب میکند توصیفی – پیمایشی از شاخه مطالعات میدانی محسوب می گردد.تحقیق پیمایشی که یکی از انواع تحقیق توصیفی میباشد، به بررسی توزیع ویژگی های یک جامعه آماری میپیردازد و نتایج آن قابل تعمیم است.
۳-۳ ابزار گردآوری اطلاعات
در تعریف اندازه‌گیری می‌توان گفت: «ابزار اندازه‌گیری وسایلی هستند که محقق به کمک آن‌ها قادر است اطلاعات مورد نیاز تحقیق خود را گردآوری، ثبت و کمی نماید.» انواع ابزارهای گردآوری اطلاعات عبارتند از: پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، مطالعات کتابخانه‌ای و غیره که متناسب با نوع تحقیق و روش کار برگزیده و طراحی می‌شود(حافظ‌ نیا، ۱۳۷۹: ۱۲۲-۱۲۱) در این پژوهش برای گردآوری داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز تحقیق، از ابزارهای زیر استفاده شده است:
۳-۴ فیش ثبت داده‌ها
در این پژوهش به منظور مطالعه‌ی مباحث تئوریک مرتبط با موضوع تحقیق و نیز بررسی ادبیات موضوع و پیشینه‌ی تحقیق: از اطلاعات مکتوب در این رابطه: شامل کتاب‌های تخصصی با موضوع شهرت، مقاله‌های بازرگانی و وب سایتهای علمی استفاده شده است.
۳-۵ پرسشنامه
تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی می‌باشد، برای جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات مربوط به متغیرها ی این تحقیق، از پرسشنامه استفاده شده است.لازم به یادآوری است که در تحقیقات مختلف و در مراحل گوناگون هر یک از روش ها اهمیت خاصی پیدا میکنند و نیز سعی شده است با توجه به این امر مناسب ترین ابزار را در موقعیت متناسب با آن به کارگرفته شود.لذا با توجه به بررسی و شناخت از جامعه آماری پرسشنامه ای تنظیم و مورد استفاده قرار گرفت.(سرمد و دیگران، ۵۴:۱۳۸۱).
در پژوهش‌هایی که از پرسشنامه‌ استفاده می‌شود، اعضای نمونه یا جامعه با پر کردن پرسشنامه و بازگردان آن به پژوهشگر در مصاحبه‌ای که خود اجرای آن را به عهده داشته باشند، شرکت می‌کنند. به همین دلیل سئوال‌ها و راهنمایی‌های مربوط به آن باید به اندازه‌ی کافی روشن و قابل فهم باشند تا پاسخ‌گو بتواند نقش مصاحبه کننده را نیز اجرا کند(دلاور، ۱۳۸۳).
۳-۵-۱ سوالات پرسشنامه
در پرسش نامه پژوهش، از دو دسته سوال استفاده شده است. بخش اول آن مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی و ویژگی های فردی پاسخگویان (دموگرافیک) است و از این طریق به دنبال شناسایی متغیرها و ارتباط آنها با یکدیگر است و در این رابطه نیازمند بررسی صفات، ویژگی‌ها، شاخص‌ها و به عبارتی متغیر های توصیفی است چون با شناخت دموگرافی افراد می‌تواند وضعیت مسئله را روشن نماید. بخش دوم پرسشنامه مربوط به ابعاد مختلف متغیرهای اصلی تحقیق می باشد. پرسشنامه در آخر پایان نامه پیوست می باشد. به جهت بهره‌گیری از نظرات و دیدگاه‌های مدیران و کارشناسان صنعت داروسازی،از پرسشنامه استفاده شده است.در مجموع ۲۵ سؤال طراحی شده در پرسشنامه به پاسخگویان ارائه خواهد شد. ترتیب سؤالات مطابق جدول ۳-۱ است.
جدول ۳-۱: ترتیب سوالات پرسشنامه تحقیق

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.