بنچ مارکینگ فرایند کلیدی شرکتهای داروسازی- قسمت ۲۷

۷۱۴/۰

تحقیقات بازاریابی(Q21-Q25)

۷۶۸/۰

۳-۶ روایی (اعتبار) ابزار تحقیق[۱۵۲]
مفهوم اعتبار یا روایی به این سئوال پاسخ می‌‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه‌ی مورد نظر را می‌سنجد. بدون آگاهی از اعتبار اندازه‌گیری نمی‌توان به دقت داده‌های حاصل از آن اطمینان داشت.مقصود از روایی یا اعتبار آن است که وسیله‌ی اندازه‌گیری بتواند خصیصه و ویژگی‌ مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه‌گیری‌های نامناسب و ناکافی می‌تواند هر پژوهش علمی را بی‌ارزش و ناروا بسازد. اعتبار در اصل به صحت و درستی اندازه‌گیری محقق برمی‌گردد. .(سرمد و همکاران،۱۶۹:۱۳۸۳)
در این پژوهش برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی ظاهری، سازه و محتوایی، استفاده گردیده است. سپس پرسشنامه به تایید اساتید دانشگاه و خبرگان فن رسید. سپس سئوالات متناظر با هر فرضیه را با توجه به نظر اساتید راهنما و مشاور طراحی نموده، پس از تأیید بین اعضای جامعه آماری توزیع گردیده است.
۳-۶-۱ روایی محتوایی
این اطمینان را به وجود می‌آورد که مقیاس شامل یک‌سری موارد کافی برای استفاده از مفهوم می‌باشد. روایی محتوا نوعی روایی است که معمولاً برای بررسی اجزاء تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری بکار برده می‌شود. روایی محتوایی یک آزمون معمولا توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می شود. از این رو اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگی دارد(سرمد و دیگران، ۱۳۸۱). بنابراین اعتبار محتوا، ویژگی ساختاری ابزار اندازه‌گیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می‌شود .اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط اساتید راهنما و مشاور و مطالعه کتب و مقالات مربوط به تحقیق و تعیین اقلام اطلاعات لازم وبا توجه به پیشینه قوی مدل ها و اعمال نظرات اصلاحی مورد تأیید قرار گرفته است.
۳-۶-۲ روایی نمایی (ظاهری)
یک شاخص مقدماتی و حداقل از روایی محتوایی است.روایی نمایی مواردی را که انتظار می رود یک مفهوم را اندازه گیری کنند، نشان می دهد آنها ظاهر مفهوم را می سنجند و به نظر می رسد مفاهیم را اندازه گیری می کنند.در روایی ظاهری در واقع بررسی می کنیم که آیا متخصصین تایید می کنند که، ابزار همان چیزی را که از نام آن استنباط می شود، می سنجد؟(خاکی،۱۳۸۶)
به منظور سنجش روایی نمایی، پرسشنامه و محتوای آن تحت بررسی اساتید محترم راهنما و مشاور قرار گرفته و نظرات اصلاحی ایشان لحاظ گردیده است.
۳-۶-۳ روایی سازه
روایی سازه دلالت بر چگونگی نتایج بدست آمده از مقیاسی دارد که برای آزمون پیش بینی شده جهت فرضیه هاست.این کار با روایی همگرا و متمایز کننده ارزیابی می شود.
به منظور تحلیل ساختار درونی پرسشنامه و کشف عوامل تشکیل دهنده هر سازه، روایی سازه با استفاده از ابزار تحلیل عاملی تاییدی انجام شد. برای طراحی پرسشنامه با در نظر داشتن متغیرهای مدل سعی شده است تا پرسشنامه از حیث شاخص هایی که سازه ها را اندازه گیری می کند بر پشتوانه مناسبی از نطریه‌ها و کاربردهای علمی آنها در پژوهش ها و آزمون های متعدد متکی باشد.
۳-۷ جامعه آماری تحقیق
بنا بر نظر اغلب محققان جامعه عبارتست از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقه‌مند هستیم یافته‌های پژوهش را به آن ها تعمیم دهیم. مجموعه‌ واحدهایی که حداقل در یک صفت مشترک باشند. یک جامعه‌ی آماری را مشخص می‌سازند و معمولاً آن را با N نمایش می‌دهند.(خاکی،۱۳۸۶)
پس از اینکه از طریق ماتریس عملکرد در شرکت دارویی اسوه، مشخص شد که شرکت در بخش فرآیند بازاریابی دارای ضعف میباشد و نیاز به بنچ مارکینگ دارد، به توزیع پرسشنامه میان کلیه مدیران ، روسا و کارشناسان ارشد شرکت داروسازی اسوه که ۲۸۸ نفر میباشند پرداخته شده است.
تعیین حجم نمونه
مسأله تعیین اندازه نمونه، یکی از مسائل جدی است که هر پژوهشگر در پژوهش خود با آن روبرو می شود، آماردانان توصیه می کنند که حجم نمونه تا حد امکان بزرگ انتخاب شود، زیرا در صورت یکسانی و شباهت میانگین و انحراف استاندارد گروه نمونه (در صفت یا متغیر مورد نظر) با میانگین و انحراف استاندارد جامعه بیشتر است .(خاکی،۲۹۳:۱۳۹۰)
عواملی که در تعیین حجم و اندازه نمونه نقش دارند عبارت است از:
۱٫هدفهای پژوهش ۲٫روش پژوهش و روشهای آماری وابسته به آن ۳٫امکان مالی و زمانی پژوهشگر ۴٫حجم جامعه ۵٫شیوه کنترل متغیرهای نا خواسته۶٫میزان تأثیرپذیری متغیر وابسته از مستقل ۷٫میزان روایی و پایایی ابزار اندازه گیری متغیر وابسته.
انتخاب حجم نمونه در طرح یک پژوهش،نشان دهنده واقعیت های جامعه است،آنچه قبل از هر چیز باید مورد توجه قرار گیرد دقت نتیجه های بدست آمده است، حد وحدود این دقت را فقط به کمک خطای نمونه می توان اندازه گیری کرد.محاسبه این خطا جزء جدا نشدنی هر پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری بشمار میرود، هر قدر خطای نمونه گیری دریک بررسی کمتر باشد،داده های نمونه نیز به همان نسبت دقیق تر بوده و نتیجه هایی که از این نمونه بدست می آید با نتیجه های سرشماری نزدیک تر است. حجم نمونه به عنوان یک عامل، بر روی مقدار خطای متوسط تأثیر می‌گذارد و از همین رو درست بودن آن،سبب بالا رفتن گویایی نمونه می شود، افزون بر این صحت و دقت نمونه گیری، موجب کاهش هزینه مشاهده ها و صرفه جویی در انجام تحقیق می گردد.(خاکی،۱۳۹۰)
در این تحقیق برای تعیین حجم نمونه ،از روش کوکران که یکی از پرکاربردترین  روش ها برای تعیین حجم نمونه آماری ست، استفاده می گردد.
n= حجم نمونه
N = حجم جمعیت آماری که در این تحقیق ۲۸۸ نفر می‌باشد.
z = در صد خطای معیار ضریب اطمینان قابل قبول، که در سطح اطمینان ۹۵درصد برابر با ۹۶/۱ می باشد.
P=مقدار نسبت صفت موجود در جامعه است. اگر در اختیار نباشد می توان آن را ۵/۰درنظر گرفت.
q= درصد افرادی که فاقد آن صفت در جامعه هستند (q =1-p)
=dدرجه اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب ، که معمولا ۵/۰ در نظر گرفته می شود.
با توجه به فرمول بالا حجم نمونه مناسب ۱۴۴نمونه می باشد. برای این منظور ۱۵۰ پرسشنامه توزیع شده است که در نهایت ۱۱۱ پرسشنامه سالم و قابل تحلیل به دست آمده است.
۳-۸ قلمرو تحقیق
قلمرو تحقیق چهار چوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد ودارای اعتبار بیشتر باشد.
۳-۸-۱ قلمرو موضوعی: تحقیق حاضر از نظر موضوعی، پیرامون بنچ مارکینگ فرایند کلیدی درشرکت های داروسازی صورت میگیرد.
۳-۸-۲ قلمرو زمانی: این تحقیق در بازه زمانی اول شهریور۱۳۹۲ الی نیمه بهمن۱۳۹۲ انجام گرفته است.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.