سایت مقالات فارسی – تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز …

1-8-1 تعریف نرخ ارز…………………………………………………………………………………………………………………6
1-8-2 تعریف تراز تجاری…………………………………………………………………………………………………………….7
1-9 سازماندهی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..7
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….9
2-2 بی ثباتی و نوسان……………………………………………………………………………………………………………………9
2-3 نرخ ارز و بازار ارز……………………………………………………………………………………………………………….10
2-4 بازار ارز و نظامهای ارزی………………………………………………………………………………………………………11
2-4-2 بازار ارز و نظام ارزی ثابت………………………………………………………………………………………………..12
2-5 انواع نرخ ارز………………………………………………………………………………………………………………………13
2-5-1 نرخ ارز اسمی………………………………………………………………………………………………………………….13
2-5-2 نرخ ارز واقعی و محاسبه شاخص آن………………………………………………………………………………….14
2-5-3 نرخ ارز موثر……………………………………………………………………………………………………………………15
2-5-4 بررسی اجمالی تعاریف نرخ واقعی ارز………………………………………………………………………………..17
2-6 سیاست پولی و ابزارهای آن ………………………………………………………………………………………………….18
2-6-1 دیدگاه هاي مربوط به سیاستهاي پولی…………………………………………………………………………………20
2-6-1-1 نظریه ي مقداري پول……………………………………………………………………………………………………20
2-7 سازوکار انتقال پولی……………………………………………………………………………………………………………..22
2-8 کانال های انتقال پولی……………………………………………………………………………………………………………23
2-8-1 کانال مستقیم نرخ بهره………………………………………………………………………………………………………24
2-8-2 کانال قیمت دارایی ها (سهام)…………………………………………………………………………………………….24
2-8-3 کانال نرخ ارز…………………………………………………………………………………………………………………..25
2-8-4 کانال اعتبارات بانکی (کانال وام دهی بانکی)……………………………………………………………………….26
2-8-5 بررسی اثر شوک های پولی بر نرخ ارز………………………………………………………………………………..27
2-9 نگرش پولی به تراز پرداخت های بین المللی…………………………………………………………………………..28
2-10 ابزارهاي سياست پولي………………………………………………………………………………………………………..32
2-11مباني نظري مجرای وام دهی بانک انتقال سياست پولي…………………………………………………………….35
2-12 تأثیر کاهش ارزش پول بر تجارت خارجی…………………………………………………………………………….36
2-13- چرخه های تجاری…………………………………………………………………………………………………………..38
2-13-1 رژیم های پولی و چرخه تجاری………………………………………………………………………………………39
2-14 سیاست های پولی و اعتباری و چرخه های تجاری…………………………………………………………………40
2-14-1 تئوری چرخه های تجاری حقیقی (RBC) و مدل های پولی کلاسیکی…………………………………41
2-14-1-1 کارایی چرخه های تجاری…………………………………………………………………………………………..41
2-14-1-2 اهمیّت شوک های فن آوری به عنوان منبع نوسانات اقتصادی………………………………………….42
2-14-1-3 نقش محدود عوامل پولی…………………………………………………………………………………………….42
2-14-2 مدل کینزین هاي جديد(نئو کینزی): مهم ترین ارکان و ویژگی ها…………………………………………43
2-14-2-1رقابت انحصاری………………………………………………………………………………………………………….44