فایل – طراحی سیستم مدیریت عملکرد با استفاده از کارت امتیازی متوازن و تئوری بازی …

ﭘﻨﺞ ﻣﻨﻈﺮ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ، ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ، ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻱ ﻭ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ

ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ

2002

ﻧﻴﻠﻲ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ

ﻣﻨﻈﺮﻫﺎﻱ ﺑﻬﻢ ﻣﺮﺗﺒﻄﻲ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺫﻳﻨﻔﻌﺎﻥ، ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺫﻳﻨﻔﻌﺎﻥ، ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎ، ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

ﺍﻳﻦ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺘﻌﺎﺩﻟﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻫﺎﻱ ﺫﻳﻨﻔﻌﺎﻥ ﻭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ,ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ, ﻭ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﺎﻟﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﺪﻩ ﺭﺍﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

SCOR

2005

انجمن زنجیره تامین

یک مدل مرجع فرآیندی است که برای ارزیابی پیکره زنجیره تامین توسعه یافته. این مدل برنامه های عملیاتی و شاخص های فراوانی را جهت برآوردن اهداف استراتژیک در اختیار قرار می دهد.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

پنج فرآیند اصلی این مدل عبارتند از: برنامه ریزی، منابع، تولید، تحویل و بازگشت

2-2-4- ارزیابی عملکرد در زنجیره تامین
یک تعریف کلی و قابل قبول از زنجیره تامین عبارت است از: « زنجیره تامین ، زنجیره ای است که همه فعالیتهای مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد از مرحله تهیه مواد اولیه تا مرحله تحویل کالای نهایی به مصرف کننده را شامل می شود ». مدیریت زنجیره تامین را می توان متشکل از سه مولفه مدیریت لجستیک، مدیریت اطلاعات و مدیریت روابط و اعضا دانست، که ارزیابی عملکرد می تواند در هر یک از این سه مولفه موجب پیشبرد اهداف سازمان گردد.
در مطالعات انجام گرفته در ارزیابی عملکرد زنجیره تامین شاخص های مختلفی در هر یک از سه مولفه مدیریت زنجیره تامین مورد بررسی قرار گرفته اند. در مدیریت لجستیک عواملی همچون تحویل به موقع کالا و خدمات، حمل و نقل سالم و به موقع، حفاظت از محیط زیست، عملکرد لجستیک معکوس، کاهش هزینه حمل و نقل و افزایش سطح خدمت دهی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. در بحث مدیریت اطلاعات شاخص های بررسی شده عبارتند از میزان جریان اطلاعات در سطح زنجیره، هزینه مصرفی جهت ارتباط بین اجزا، امنیت انتقال اطلاعات، میزان بوروکراسی اداری و نظارت بر دیدگاه مشتریان. به همین ترتیب فاکتورهای ارزیابی عملکرد در مدیریت روابط و اعضا زنجیره تامین شامل انتخاب اجزا مختلف زنجیره بر اساس عملکردشان، بررسی عملکرد تامین کنندگان، بررسی رشد و آموزش اجزا، سهولت روابط بین اجزا زنجیره، عملکرد قیمت گذاری و هماهنگی بین اجزا می باشند.
مقالات مختلفی در این راستا مورد مطالعه قرار گرفتهاند که خلاصهای از آنها در جدول 2-2 آمدهاست.
همچنین دسته بندی موضوعی این مطالعات در جدول … آورده شده است. همانطور که مشاهده میشود تنها یک مقاله از تئوری بازیها در این خصوص بهره برده است.
جدول 2-2- مقالات بررسی شده در ارزیابی عملکرد زنجیره تامین

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.
نویسنده عنوان سال ابزارهای استفاده شده رویکرد و توضیحات
گوآنسکاران و دیگران