منابع مقالات علمی : طراحی سیستم مدیریت عملکرد با استفاده از کارت امتیازی متوازن و تئوری بازی های تکاملی- قسمت …

Five stars (5) rating with a businessman touching screen, concept about positive customer feedback and review, excellent performance

نوسانات تحویل

نوآوری و یادگیری

کمک های تامین کننده در حل مشکلات فنی
توانایی تامین کننده برای پاسخگویی به مشکلات کیفیت
طرح های صرفه جویی در هزینه های تامین کننده
میزان استفاده از تجهیزات و تکنولوژی نوین
میزان استفاده از ظرفیت
روش های ثبت سفارش

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

سرانه آموزشی پرسنل
زمان چرخه توسعه محصول
انعطافپذیری سیستم خدمات به نیازهای مشتری
سطح مشارکت تامین کننده و خریدار
گستره محصولات و خدمات
سطح ارزش دریافتی مشتری از محصول

2-4- تحلیل مسیر
کارت امتیازی متوازن فرض میکند که روابط علی و معلولی بین چهار وجه آموزش و رشد سازمانی، وجه فرآیندهای داخلی، وجه مشتری و وجه مالی برقرار میباشد (کاپلان و نورتن، 1996). این روابط بسیار مهم هستند برای اینکه به مدیریت اجازه میدهند تا عملکرد را برخلاف روشهای سنتی بر اساس معیارهای غیر مالی اندازه بگیرد و از آن برای پیشبینی کارایی مالی سازمان استفاده کند. از طرف دیگر یک رابطه علی و معلولی نیازمند یک فاصله زمانی بین علت و اثرش میباشد. بنابراین ایجاد رابطه واقعی بین تمام وجوه کار سختی میباشد. روشهای مختلفی برای برقراری این روابط مورد استفاده قرار گرفته است از جمله استفاده از شاخص کلیدی عملکرد و استفاده از مدلسازی ریاضی. در این بین استفاده از روش تحلیل مسیر میتواند روش قابل اعتمادتری باشد.
2-4-1- مفاهیم و تعاریف تحلیل مسیر
تحلیل مسیر که برای نخستین بار از سوی سوویل رایت[62] در 1934 به منظور توضیح روابط علیتی در جمعیتهای ژنتیکی توسعه یافت، گسترش روشهای رگرسیون و در حقیقت کاربرد رگرسیون چند متغیری در ارتباط با تدوین بارز مدلهای علی[63] است. هدف آن به دست دادن برآوردهای کمی روابط علی بین مجموعهای از متغیرهاست. روابط بین متغیرها در یک جهت جریان مییابد و به عنوان مسیرهای متمایزی درنظر گرفته میشود. مفاهیم تحلیل مسیر در بهترین صورت از طریق ویژگی عمده آن یعنی نمودار مسیر که پیوندهای علی احتمالی بین متغیرها را آشکار میسازد، تبیین میشود. برای تهیه نمودار مسیر، اسامی متغیرها را نوشته و از هر متغیر پیکانی به سوی متغیر دیگری که معتقدیم در آن تاثیر دارد رسم میکنیم. برای درک بهتر مطلب ارجح است بین نمودارهای درونداد[64] و برونداد[65] تمایز قائل شویم. نمودار درونداد از پیش برای کمک به تحلیل رسم میشود و بیانگر پیوندهای علی پیش بینی شده از سوی فرضیه پژوهشگر است. اما نمودار برونداد آنچه را که واقعا در نتیجه تحلیل آماری به دست آمده است نشان میدهد.
همانطور که معینی و همکارانش در سال 1389 در مطالعه خود بیان میکنند، مزایای روش تحلیل مسیر در مقایسه با سایر روشها از جمله رگرسیون عبارتست از: مطلوبیت مدلهای آزمون ضرایب به صورت جداگانه، توانایی مدلهای آزمون با وابستگیهای چندگانه بین ضرایب.
2-4-2- انواع روابط بین متغیرها در نمودار مسیر
بین دو متغیر ممکن است روابط زیر برقرار باشد:
اثر مستقیم: بیانگر آن است که یا X علت Y و یا Y علت x است.
اثر غیر مستقیم: رابطه بین X و Y وقتی غیر مستقیم است که X علت Z است و Z نیز به نوبه خود در Y اثر دارد.
اثر کاذب: رابطه بین X و Y وقتی کاذب (یا تصنعی)[66] است که Z علت X و Y باشد.
آثار تحلیل نشده: رابطه بین دو متغیر X و Y وقتی تحلیل نشده است که هر دوی آنها مستقل بوده و بنابراین تبیین پراش بین آنها از سوی مدل امکان پذیر نباشد.
برای درک بهتر روابط بین متغیرها در نمودار مسیر، ارتباط بین دو متغیر X و Y را در حالتهای مختلف زیر درنظر بگیرید:
1- وقتی همپراشی بین X و Y غیر علی یا کاملا کاذب باشد، ارتباط بین آنها با یک خم ساده بدون پیکان نشان داده میشود.
2- فقدان پیکان یا منحنی بیانگر آن است که بین دو متغیر همپراشی وجود ندارد.
3- وقتی ارتباط بین X و Y مبهم باشد، یعنی همپراشی بین آنها احتمالا علی یا کاذب و جهت علیت ممکن است از X به Y یا از Y به X باشد، یک منحنی یا پیکان دو سویه معرف همبستگی تحلیل نشده خواهد بود.
4- وقتی رابطه بین دو متغیر بخشی علی و بخشی کاذب باشد، این رابطه با یک منحنی (بدون جهت) و یک خط مستقیم جهتدار (یک سویه) نمایش داده میشود.
5- وقتی رابطه بین X و Y فقط علی و به بیان دیگر X علت Y باشد، این رابطه فقط با یک خط مستقیم جهتدار (پیکان یک سویه) نمایش داده میشود.
2-4-3- مروری بر ادبیات موضوعی تحلیل مسیر و ارزیابی عملکرد