تحقیق دانشگاهی – طراحی سیستم مدیریت عملکرد با استفاده از کارت امتیازی متوازن و تئوری بازی …

همانطور که پیشتر گفته شد، روش تحلیل مسیر یک روش تحلیل چند متغیره میباشد که برای بررسی یک مجموعه از روابط که به صورت شکل مدل علیتی خطی نمایش داده میشوند، استفاده میگردد. این روش اولین بار از سوی سویل رایت به منظور توضیح روابط علیتی در جمعیتهای ژنتیکی ارائه شد. او از این مدل به منظور مطالعه آثار مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای علت بر متغیرهای معلول استفاده نموده و هدف تحلیل مسیر را وسیلهای برای بیان منطقی همبستگی مشاهده شده بین متغیرهایی که مشمول روابط علی میباشند، عنوان نمود.
هوآنگ و همکارانش[67] در سال 2007 میلادی این نظام را برای ارزیابی روابط مؤثر در حوزه مهندسی پزشکی مورد نظر قرار دادند.
منصوری و همکارانش در سال 1387 این فرآیند را برای تعیین عوامل مؤثر بر رضایت شغلی در میان کارکنان گمرک جمهوری اسلامی ایران مورد نظر قرار دادند. همچنین معینی و همکارانش در سال 1389 فرآیند تحلیل مسیر را در تعیین روابط میان شاخصهای عملکردی در نیروگاه حرارتی مورد بحث و بررسی قرار دادند.
کانجی و سا تحلیل مسیر را برای تحلیل کارت امتیازی کسب و کار ارائه شده توسط کانجی مورد استفاده قرار دادند. به علت اینکه آنها از دادههای جزئی متقاطع استفاده کرده بودند، روش آنها قادر نیست تا روابط داخلی بین هر چارچوب موجود را تعیین کند.
در این مطالعه از رویکرد برنی و همکارانش که روش چند متغیره تحلیل مسیر با دادههای طولی را برای تحلیل عوامل سازمانی مورد استفاده قرار دادهاند استفاده شده است. آنها در این رویکرد پس از شناسایی مؤلفههای مؤثر، ترسیمی از روابط علی و معلولی را مورد نظر قرار داده و سپس در قدم اول با بررسی همبستگی میان عوامل، روابط را با فرضهای آماری تحت آزمون t دوطرفه مورد سنجش قرار داده و در نهایت به کمک رگرسیون مقادیر ارتباط را مورد نظر قرار دادهاند.
فرض کنید دو متغیر X و Y موجود باشد، برای تعیین وجود و یا عدم وجود همبستگی بین این دو متغیر میبایست آزمون فرض که در آن ρ نماد ضریب همبستگی میان دو متغیر میباشد، را مورد بررسی قرار دهیم. آماره مناسب برای آزمون این فرضیه عبارتست از:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

(2-1)

که در آن r ضریب همبستگی نمونه و برآوردگر ρ میباشد و به صورت زیر محاسبه میشود:

(2-2)

در این صورت، اگر درست باشد، داراری توزیع t با n-2 درجه آزادی است. بنابراین بایستی فرضیه صفر را رد کنیم اگر که α نشناگر سطح اطمینان می باشد.
2-5- تئوری بازیها
نظریه بازیها[68] شاخه ای از تحقیق در عملیات[69] است که به مطالعه تصمیم گیری[70] در شرایط تضاد منافع، میان تصمیم گیرندگان عاقل و هوشمند می پردازد و در بستر علم اقتصاد توسعه یافته است. طبق نظر رابینشتین[71] و اسبورن[72]، بازی، توصیفی از تعاملات استراتژیکی است که بین افراد تصمیم گیرنده (بازیکنان) رخ می دهد (اسبورن 1994). مایرسون[73] نیز نظریه بازی ها را مطالعه مدل های ریاضی تعارض و همکاری بین تصمیم گیرندگان عاقل و هوشمند می داند. به همین دلیل از نظریه بازی ها تحت عناوین دیگری همچون تحلیل تعارض و یا نظریه تصمیم گیری تعاملی نیز یاد می کنند. نظریه بازی ها از تکنیک های ریاضی به منظور تجزیه و تحلیل مواردی که دو فرد یا بیشتر، ملزم به تصمیم گیری در شرایطی هستند که تصمیم هر یک از طرفین بر پیامد طرف دیگر تاثیرگذار است، استفاده می نماید.
در این بخش، ضمن گذری بر تاریخچه نظریه بازی ها به واسطه مروری بر ادبیات موضوعی نظریه بازی ها، برخی از مفاهیم، فرضیات و تعاریف اصلی آن ارائه می شود. سپس دو تئوری بازیهای مشارکتی و تئوری بازیهای تکاملی مورد بحث قرار خواهند گرفت.
2-5-1- فرضیات اساسی و مفاهیم پایه ای
در این بخش تلاش می شود فرضیات و مفاهیم پایه ای نظریه بازی ها بیان شود.
2-5-1-1- عناصر اصلی در هر بازی
بازیکنان[74]فرد یا گروهی از تصمیم گیرندگان که روند بازی با تصمیم های آن ها مشخص می شود.
قواعد بازی[75]: موارد زیر را مشخص می کند:
هر بازیکن چه زمانی باید حرکت کند.
هر یک از بازیکنان در زمان حرکت، چه انتخاب هایی دارند.
هر بازیکن در زمان انتخاب عمل خود، چه اطلاعاتی دارد.
خروجی ها[76]:اتفاقاتی است که در اثر انتخاب بازیکنان رخ می دهد.
پیامدها[77]: مقدار عایدی که از رخ دادن هر یک از خروجی ها، نصیب بازیکنان می شود.