پژوهش – طراحی مدل تشخیص فرصت های کارآفرینانه در دانشگاه مطالعه موردی دانشگاه شاهد- قسمت ۱۵

محیط
-عوامل سیاسی و فرهنگی
-عوامل اقتصادی
-عوامل اجتماعی
-عوامل تکنولوژیک
-قوانین
-عوامل بین الملل
فرصت
-جذاب باشد
-بادوام باشد
-زماندار باشد
-بر محصول یا خدمتی تاکید کند که به خریدار سود میرساند
فرصتهای آینده
شکل ‏۲‑۲۳: مدل تشخیص فرصت های کارافرینانهی دانشگاهی
خلاصه فصل دوم
این فصل از سه بخش تشکیل شده است. ابتدا به بررسی ادبیات تشخیص پرداخته شد و در بخش دوم الگوها و مدلهای تشخیص فرصت به طور مفصل توضیح داده شده است و در بخش سوم مدل تشخیص فرصتهای کارآفرینانهی دانشگاهی ارائه شد.
فصل سوم: روششناسی
مقدمه
انتخاب و گزینش روش مناسب در پژوهش های علمی، بسته به موضوع، اهداف و ماهیت آن متفاوت است. پژوهشگر به منظور پاسخگویی به مسئله ی پژوهش، ملزم به انتخاب یک روششناسی و استراتژی کلی است تا به کمک مجموع اطلاعات و دادهها بتواند به تجزیه و تحلیل پرداخته و به مسئله پاسخ دهد.
نوع و روش تحقیق
در این پژوهش از هر دو روش کیفی و کمی استفاده میشود و به عنوان روش آمیخته مطرح می باشد. در بخش کیفی تحقیق داده ها با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته گردآوری میشوند. در بخش کمی نیز از طریق پرسشنامه محقق ساخته نتیجه کار کیفی، به وزندهی و اولویتبندی عوامل شناسایی شده مبادرت میشود.
با توجه به تقسیم بندی روشهای تحقیق در علوم رفتاری و با عنایت به هدف تحقیق حاضر، این مطالعه، یک پژوهش کاربردی است. پژوهش کاربردی از نظر رعایت اصول مربوط به گزینش نمونه ها، استنباط و تفسیر نتایج، همان ویژگیهای پژوهش بنیادی را دارد، اما هدف آنها رشد گسترش و بهینه سازی یک محصول، یک فعالیت و در نهایت آزمودن مفاهیم نظری در موقعیت های واقعی و زنده است(سنجری،۱۳۸۸).
از نظر ماهیت روش، این پژوهش در دسته تحقیقات توصیفی و همبستگی قرار می گیرد. روشهای توصیفی به توصیف ، ضبط،تجزیه و تحلیل شرایط موجود یا به عبارت دیگر به توصیف منظم ومدون موقعیتی ویژه به صورت واقعی وعینی می پردازند. در این روش وضعیت موجود یا” آنچه هست” مد نظر محقق می باشد.(سنجری،۱۳۸۸).
روش گردآوری دادهها در این تحقیقات، اغلب از روش‌های مطالعه کتابخانه‌ای و بررسی متون و محتوای مطالب و نیز روش‌های میدانی نظیر پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده است. در این تحقیق، با استفاده با مطالعه مدلهای پیشین و مصاحبهی خبرگان مدلی برای تشخیص فرصتهای کارآفرینانه دانشگاهی طراحی شده است سپس با استفاده از آن مدل دانشگاه شاهد به عنوان مطالعه موردی مورد بررسی قرار گرفته است.
جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر وافرادی که در یک مقیاس جغرافیایی یا دامنه مو ضوعی مشخص دارای حداقل یک صفت مشترک با شند(سنجری۱۳۸۸). با توجه به اینکه هدف این پژوهش طراحی مدل تشخیص فرصت های کارآفرینانهی داشگاهی میباشد و مطالعه ی موردی آن نیزدانشگاه شاهد می باشد.اساتید، کارکنان و دانشجویان این دانشگاه حدودا ۶۷۰۰ نفر میباشند، جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دهند.
نمونه آماری(حجم نمونه) روش نمونه گیری
نمونه گیری عبارت است از انتخاب تعدادی افراد،حوادث و اشیاء از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده ی آن جامعه(سنجری ،۱۳۸۸).برای تعیین حجم نمونه از روش “نمونه گیری تصادفی – طبقه ای” که در آن هر یک از اعضا ی طبقه های تعریف شده، شانس برابر و مستقلی برای قرار گرفتن در نمونه دارند، استفاده شده استطبق جدول مورگان با توجه به تعداد جامعه تعداد نمونه های ما ۳۶۴ نفر میباشند.
با توجه به اینکه معمولا درصدی از پرسشنامه های توزیع شده برگشت داده نمی شود،و با توجه به استفاده از روش معادلات ساختاری برای تجزیه وتحلیل داده ها،تعداد ۴۵۰ پرسشنامه توزیع، که از این تعداد۴۱۲ پرسشنامه برگشت داده شدو۳۸۵ عدد پرسشنامه قابل استفاده مبنای انجام پژوهش قرار گرفت.
روش های گردآوری اطلاعات
گردآوری اطلاعات و دادهها شامل چند بخش بوده است. در بخش گردآوری اطلاعات در زمینه نظری وادبیات پژوهش موضوع از منابع کتابخانه ای ،مقالات،کتابهای مورد نیاز ونیز از منابع اینترنتی استفاده شده است.
در ابتدا مدل” تشخیص فرصتهای کارآفرینانهی دانشگاهی”طراحی شد و سپس مدل طراحی شده برای خبرگان تشریح گردید. در ادامه مدل با استفاده از پرسشنامهی زیر به تائید خبرگان( ۱۵ نفر) رسید. همچنین نظرات آنها در مدل اعمال گردیده است.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.
درست می باشد ( عدد یک) درست نمیباشد(عدد صفر)