مقایسه نیمرخ آنتروپومتریکی و آمادگی‌جسمانی مردان تیم ملی قایقرانی کایاک ایران با نخبگان جهان- …

0/13

زمانی که 5 آزمودنی نسبتاً فعال یک ماه تحت آموزش قایقرانی (کایاک) قرار گرفتند، تیچ و همکاران (1976) کاهش قابل توجهی تا (6%) در سطح لاکتات خون با حجم‌های کار نسبتاً مشابه را در آزمون با ارگومتر کایاک در مقایسه با تست قبلی گزارش کردند (73). افزون بر این، در بررسی‌های کلاسمن و همکاران (1970) کاهش لاکتات سرخرگی در تمرین با بار معین نشان داده شد. در داده‌های آنها تمرین باعث کاهش ترشح لاکتات از بافت به خون بوده و همچنین افزایش در پاکسازی لاکتات پلاسما در زمان ورزش نشان داده شده است (29). عمل پاک‌سازی لاکتات از عضلات باعث کم شدن گلیکوژنولیز می‌شد و ظرفیت فعالیت آنزیم‌های عضلات را بالا می‌برد (16،71). همین طور به این مطلب اشاره شده است که بالا رفتن ظرفیت انتقال لاکتات در عضلات با ادامه دادن تمرین آسان‌تر می‌شود (22).
برای مقایسه سطح لاکتات میان ورزشکاران رشته‌های مختلف ورزشی تیچ و لندربرگ (1984)، 7 مرد قایقران نخبه، 6 ورزشکار پرورش اندام و پاور لیفتینگ ملی، 8 ورزشکار پرورش اندام ملی و محلی و 6 فرد غیر ورزشکار که فعالیت بدنی داشتند مورد مطالعه قرار دادند(75). این پژوهشگران بیان کردند عاملی به غیر از حجم عضله، میزان ذخیره لاکتات خون را در طول تمرینات فزآینده تعیین می‌کند، این موضوع زمانی روشن‌تر می‌شود که میزان لاکتات در قایقرانان استقامتی با ورزشکاران قدرتی که به طور قابل توجهی حجم عضلات بالاتنه بزرگ‌تری دارند مقایسه می‌شوند (75). پندرگاست و همکاران (1979) بیان کردند که مقادیر کم لاکتات برای قایقرانان، نتیجه یک آستانه لاکتات اولیه نسبتاً بالا بود و بنابراین، کاهش رها شدن لاکتات از عضلات بی‌تحرک در فعالیت‌های زیربیشینه است. همان‌گونه که شدت فعالیت افزایش پیدا می‌کند، قایقرانان قادر به انجام ورزش هوازی بیشتری برای یک زمان طولانی‌تری خواهند بود. بنابراین، ترشح لاکتات خون به تأخیر می‌افتد (62).
2-4. جمع بندی
عوامل بسیاری در موفقیت یک قایقران تأثیر دارند، بسیاری از مربیان و ورزشکاران تنها عامل مؤثر عملکرد را تمرین می‌دانند. این باور غلط جز تمرین‌زدگی ورزشکاران سودی در پی نخواهد داشت. به هر حال، آمادگی‌جسمانی یکی از عوامل مؤثر درموفقیت محسوب می‌شود (11). در نتیجه، مقایسه ورزشکاران با ورزشکاران موفق، حداقل از نظر جسمانی معیاری را برای مربیان ارائه می‌دهد. پژوهش‌های بسیاری به تعیین نیمرخ‌های آمادگی‌جسمانی و فیزیولوژیک ورزشکاران نخبه در رشته‌های مختلف ورزشی پرداخته‌اند (7،11،15،35،49). اغلب مطالعات یافته‌های نسبتاً مشابهی را گزارش کرده‌اند که در یک جمع‌بندی کلی، به نظر می‌رسد که قایقرانان موفق و نخبه کشورهای مختلف از ویژگی‌های آمادگی‌جسمانی تقریباً مشابهی برخوردار هستند (14،18). اما، به طور کلی هنوز این‌که کدام عامل و چند درصد در عملکرد قایقرانان تأثیر دارند به روشنی مشخص نیست و نیاز به پژوهش‌های بسیاری در این زمینه وجود دارد، با آگاهی از این اطلاعات می‌توان افراد مستعد را شناسایی کرد و به عنوان قهرمانان آینده برای رسیدن به سطوح بالا برنامه ریزی کرد، زیرا این افراد دارای پتانسیل بالقوه هستند که کافی است با برنامه علمی و نظارت کامل بر اجرای تمرینات آن را بالفعل کرد.
فصل سوم
روش تحقیق
3-1. مقدمه
با نگاهي به پيشينهي پژوهش ملاحظه ميشود براي اندازهگیری و بررسی مشخصات آنتروپومتریکی و آمادگی‌جسمانی، وسايل و تجهيزات خاصي مورد نياز است و همچنين براي نتیجهگیری بهتر از پژوهش انجام شده احتياج به جمع‌آوري دقيق اطلاعات و استفادهي بهينه از آنها ميباشد. از اين رو، در اين فصل به روش پژوهش، جامعه آماري و نحوه نمونهگيري، متغيرهاي پژوهش، ابزارها و روش جمع‌آوري اطلاعات، روش اجراي پژوهش، زمان و مكان انجام پژوهش و در پايان به روشهاي آماري و تجزيه و تحليل اطلاعات اشاره خواهيم كرد.
3-2. جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری تحقیق را 8 قایقران مرد کایاک حاضر در اردوی تیم ملی در سال 93-92 تشکیل دادند که نمونه آماری برابر با جامعه آماری بود. پس از هماهنگی‌های لازم با فدراسیون قایقرانی و کسب رضایت از آزمودنی‌ها و جمع‌آوری اطلاعات شخصی، وضعیت سلامتی و سابقه ورزشی آن‌ها، کلیه آزمون‌های آنتروپومتریکی و آمادگی‌جسمانی، در مرکز سنجش قابلیت‌های جسمانی در آکادمی تخصصی قایقرانی واقع در مجموعه ورزشی آزادی اجرا گردید.
3-3. روش پژوهش
تحقیق حاضر از نوع توصیفی – میدانی می‌باشد. هدف از انجام این تحقیق مقایسه نیمرخ آنتروپومتریکی و آمادگی‌جسمانی مردان تیم ملی قایقرانی کایاک ایران با نخبگان جهان بود. در ابتدا دلیل و شرایط آزمون‌ها برای آزمودنی‌ها توضیح داده شد. محل انجام کلیه آزمون‌ها، مرکز سنجش قابلیت‌های جسمانی در آکادمی تخصصی قایقرانی واقع در مجموعه ورزشی آزادی بود، همچنین برای جلوگیری از ریتم بیولوژیک بدن بر اجراء، آزمون‌ها در صبح بین ساعت 10 تا 12 انجام شد (43). تمامی قایقرانان در یک دوره تمرینی بوده‌اند.
3-4. ابزار و روش‌های اندازه‌گیری ویژگی‌های آنتروپومتریکی
در این قسمت، اندازه‌گیری‌های مربوط به قد، وزن و طول دو دست آزمودنی‌ها انجام شد.
3-4-1. اندازه‌گیری طول قد ایستاده
طول قد آزمودنی‌ها، با استفاده از قدسنج دیواری اندازه‌گیری شد. از آمودنی‌ها خواسته شد بدون کفش به طوری‌که پاشنه‌ها، باسن و پ

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

شت‌سر به دیوار چسبیده باشد، وزن بدن خود را به طور مساوی روی پاها تقسیم کنند، سر و دید چشم‌ها موازی سطح افق و زاویه بین پنجه‌های پا 60 درجه باشد. همچنین از آن‌ها خواسته شد نفس عمیق کشیده و مستقیم به جلو نگاه کنند. در این حالت، قد بر حسب سانتی‌متر و با دقت 1/0 سانتی‌متر اندازه‌گیری شد.
شکل 3-1. اندازه‌گیری طول قد ایستاده
3-4-2. اندازه‌گیری طول قد نشسته
طول قد نشسته با استفاده از مترنواری که به دیوار چسبانده شده بود اندازه‌گیری شد. آزمودنی‌ها روی زمین نشسته به طوری که باسن کاملاً در نقطه صفر قرار می‌گرفت و در حالی که، ستون فقرات کاملاً صاف و سر رو به جلو بود، طول بالاتنه با دقت 1/0 سانتی‌متر اندازه‌گیری و ثبت شد (62).
شکل 3-2. اندازه‌گیری طول قد نشسته
3-4-3. اندازه‌گیری طول دو دست
طول دو دست، در حالی که دو دست کاملاً از هم باز شده و کف دست رو به جلو بود، از انگشت وسط یک دست تا انگشت وسط دست دیگر اندازه‌گیری شد (70).
شکل 3-3. اندازه‌گیری طول دو دست
3-4-4. اندازه‌گیری توده بدن
آزمودنی‌ها، با بر تن داشتن لباس سبک (حداقل پوشش) برای چند ثانیه و بدون حرکت روی ترازوی (Camry مدل EB9003) ایستاده و توده بدن آنها با دقت 1/0 کیلوگرم، اندازه‌گیری و ثبت شد.
شکل 3-4. ترازوی اندازه‌گیری وزن
3-4-5. اندازه‌گیری درصد چربی بدن
درصد چربی بدن آزمودنی‌ها، به روش مقاومت بیوالکتریکی و با استفاده از دستگاه تجزیه و تحلیل ترکیب بدن (مدلInBody 3.0 )، ساخت شرکت ((Biospace کشور کره‌جنوبی اندازه‌گیری شد. همه آزمودنی‌ها حدود ساعت 7 تا 9 صبح به آزمایشگاه مراجعه کردند، همچنین از آنها خواسته شده بود که چهار ساعت قبل از اندازه‌گیری چیزی نخورند، یک ساعت قبل از اندازه‌گیری، فعالیت بدنی خاصی نداشته باشند و قبل از اندازه‌گیری ادرار و مدفوع خود را تخلیه کنند. آزمودنی‌ها با بر تن داشتن لباس سبک بر روی دستگاه قرار گرفتند. در ابتدا مشخصات آزمودنی‌ها از قبیل سن، قد، نام و کد یا شماره او به دستگاه وارد شد. از آزمودنی‌ها خواسته شد تا کف دست‌ها، انگشتان و تمامی سطح کف پای خود را با محلول الکترولیت (9/0درصد سدیم) آغشته کنند. سپس کف‌پای خود را روی الکترودهای پایی قرار دهند و الکترودهای دستی را نیز در دست بگیرند (نحوه صحیح در دست گرفتن الکترودهای دستی برای همه‌ی آزمودنی‌ها کنترل شد.) سپس با زدن کلید ورود، دستگاه به صورت خودکار عمل اندازه‌گیری را انجام داده و از طریق چاپ‌گر نتایج را بر روی برگه‌های مخصوص چاپ می‌کرد.
شکل 3-5. دستگاه تجزیه و تحلیل ترکیب بدن
3-5. ابزار و روش‌های اندازه‌گیری ویژگی‌های آمادگی‌جسمانی