علمی : مقایسه نیمرخ آنتروپومتریکی و آمادگی‌جسمانی مردان تیم ملی قایقرانی کایاک ایران با نخبگان جهان- قسمت …

AI (Artificial Intelligence) concept.

در این قسمت، اندازه‌گیری‌های مربوط به توان هوازی، بی‌هوازی و آستانه لاکتات آزمودنی‌ها انجام شد.
3-5-1. اندازه‌گیری توان هوازی
حداکثر اکسیژن مصرفی با استفاده از ارگومتر پاروزنی کایاک، مدل دن‌اسپرینت ساخت شرکت هویدور کشور دانمارک (Dansprint, Hvidovre, Denmark) و دستگاه گاز آنالایزر (مدل 4Quarkb2) ساخت شرکتCosmed کشور ایتالیا (Cosmed, Rome, Italy) طی آزمون افزایش تدریجی شدت کار (درجه ‌بندی‌ شده) تا مرحله خستگی ارادی اندازه‌گیری شد. ابتدا آزمودنی‌ها با سرعت 7 کیلومتر در ساعت به مدت 3 دقیقه گرم کرده و سپس پروتکل اصلی را با همان سرعت به مدت 2 دقیقه شروع می‌کردند. سپس در انتهای 2 دقیقه به ازای هر دقیقه 1 کیلومتر در ساعت به شدت کار تا سرعت 12 کیلومتر در ساعت اضافه می‌شد و پس از رسیدن به این سرعت هر دقیقه 5/0 کیلومتر در ساعت به سرعت کار اضافه می‌شد. زمانی که به نظر می‌رسید پاروزن قادر به حفظ سرعت کار با توجه به خستگی نمی‌باشد، به مدت 30 ثانیه وادار به کار با حداکثر فشار برای تخلیه انرژی می‌شد تا از سطوح حداکثر ظرفیت هوازی به دست آمده اطمینان حاصل شود (43).
شکل 3-6. ارگومتر پاروزنی کایاک
3-5-2. اندازه‌گیری توان بی‌هوازی
برای اندازه‌گیری توان بی‌هوازی، اوج میانگین و شاخص خستگی در ارگومتر دستی، از چرخ کارسنج مونارک (ارگومدیک E894)، ساخت کشور سوئیس استفاده شد. پیش از اجرای آزمون ارتفاع صندلی با طول اندام تحتانی آزمودنی (زاویه زانو 170 تا 175 درجه) و میزان با توده بدن، پس از اندازه‌گیری وزن ورزشکار، 5% وزن بدن محاسبه و سپس با در نظر گرفتن 1 کیلوگرم وزن سبد، وزنه متناسب به عنوان مقاومت برای هر فرد روی آن قرار داده شد. قبل از اجرای آزمون، هر آزمودنی 5 دقیقه با دستگاه کارسنج گرم می‌کرد و 3 دقیقه حرکات کششی انجام می‌داد. پس از گرم کردن، آزمودنی پشت دستگاه کارسنج قرار گرفته و با سرعت تمام شروع به رکاب زدن کردند تا به حداکثر سرعت برسند. پس از آن بار مورد نظر به مدت 30 ثانیه اعمال شد. در پایان آزمون شاخص‌های توان اوج، میانگین با استفاده از نرم افزار ویژه چرخ کارسنج مونارک محاسبه شد(50،51)
شکل 3-7. چرخ کارسنج مونارک
3-5-3. آستانه لاکتات
لاکتات خون بلافاصله بعد از اتمام فعالیت و پس از گرفتن نمونه خون از قسمت نرمه گوش با عمل سوزن زدن به محل نمونه‌گیری که کاملاً ضدعفونی شده بود و با استفاده از دستگاه تجزیه و تحلیل لاکتات ورزشی (مدل YSI 1500)، ساخت شرکت(Yellow Springs Instruments) ایالت اوهایو کشور آمریکا اندازه‌گیری شد. میزان ضریب پراکندگی CV%)) دستگاه تجزیه و تحلیل لاکتات ورزشی (مدل YSI 1500)، با استفاده از میزان شناخته شده نمونه استاندارد 83/0 درصد بود (43).
3-6. روش آماری
با استفاده از اطلاعات خام آزمون‌های مربوط به اندازه‌گیری‌های آنتروپومتریکی و آمادگی‌جسمانی و با کمک آمار توصیفی نیمرخ آمادگی‌جسمانی قایقرانان در هر آزمون تهیه شد. برای تعیین تفاوت بین شاخص‌های مختلف آنتروپومتریکی و آمادگی‌جسمانی ورزشکاران از آزمون t-استودنت استفاده شد. همچنین تمامی عملیات آماری این مطالعه با استفاده از نرم افزارهای Spss 16) و (Ecxel 2007 انجام گرفت.
فصل چهارم
یافته‌های تحقیق
4-1. مقدمه
در بخش توصیفی این فصل ویژگی‌های آزمودنی‌ها، میانگین و انحراف استاندارد متغیرها، و در بخش استنباطی نتایج مربوط به توزیع طبیعی داده‌ها و نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش در جداول و نمودارها ارائه شده است.
4-2. اطلاعات و ویژگی‌های توصیفی آزمودنی‌ها
ویژگی‌های آنتروپومتریک آزمودنی‌های هر دو گروه شامل سن، قد، طول بالاتنه، طول دو دست، وزن بدن، توده بدون چربی، درصد چربی و شاخص توده بدن همچنین شاخص‌های آمادگی هوازی و بی‌هوازی شامل VO2max مطلق و نسبی، آستانه لاکتات، نسبت ضربان به VO2max و میانگین توان مطلق در جداول 4-1 تا 4-4 ارائه شده است.
جدول 4-1. ویژگی‌های آنتروپومتریکی آزمودنی‌ها

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.
متغیر میانگین انحراف استاندارد
سن (سال) 7/19 7/0
قد (سانتی‌متر) 4/184 9/4
طول بالا تنه (سانتی‌متر) 2/95