پژوهش دانشگاهی – مقایسه نیمرخ آنتروپومتریکی و آمادگی‌جسمانی مردان تیم ملی قایقرانی کایاک ایران با نخبگان …

1-8-1 محدودیت‌های کنترل شده ………………………………………………………………………………….. 12
1‌-8-2 محدودیت‌های غیر قابل کنترل ………………………………………………………………………………12
1-9 تعریف عملیاتی واژه‌ها …………………………………………………………………………………………………….13
فصل دوم : سابقه موضوع و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….15
2-2 تاریخچه قایقرانی …………………………………………………………………………………………………………….15
2-2-1 تاریخچه قایقرانی در جهان ………………………………………………………………………………..15
2-2-2 تاریخچه قایقرانی در ایران …………………………………………………………………………………17
2-3 مبانی نظری و پیشینه ………………………………………………………………………………………………………..18
2-3-1 سن قایقرانان ……………………………………………………………………………………………………19
2-3-2 اندازه‌های آنتروپومتریک …………………………………………………………………………………….21
2-3-3 توده بدن و ترکیب بدن قایقرانان …………………………………………………………………………21
2-3-4 ویژگی‌های آمادگی‌جسمانی ………………………………………………………………………………..26
2-4 جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………………34
فصل سوم : روش تحقیق
3-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………..36
3-2 جامعه و نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………….36
3-3 روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………37
3-4 ابزار و روش‌های اندازه‌گیری و ویژگی‌های آنتروپومتریکی ……………………………………………………37
3-4-1 اندازه‌گیری طول قد ایستاده …………………………………………………………………………………37
3-4-2 اندازه‌گیری طول قد نشسته ………………………………………………………………………………….38
3-4-3 اندازه‌گیری طول دو دست …………………………………………………………………………………..38
3-4-4 اندازه‌گیری توده بدن ……………………………………………………………………………………………39
3-4-5 اندازه‌گیری درصد چربی بدن ………………………………………………………………………………..39
3-5 ابزار و روش‌های اندازه‌گیری ویژگی‌های آمادگی‌جسمانی ……………………………………………………..40
3-5-1 اندازه‌گیری توان هوازی ……………………………………………………………………………………..40
3-5-2 اندازه‌گیری توان بی‌هوازی …………………………………………………………………………………..40
3-5-3 آستانه لاکتات ……………………………………………………………………………………………………41
3-6 روش آماری ……………………………………………………………………………………………………………………..41
فصل چهارم : یافته‌های تحقیق
4-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………..43
4-2 اطلاعات و ویژگی‌های توصیفی آزمودنی‌ها …………………………………………………………………………43
4-3 آزمون فرضیه‌های پژوهشی ……………………………………………………………………………………………….45
فصل پنجم : بحث و بررسی
5-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….60
5-2 خلاصه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………60
5-3 بحث و بررسی ………………………………………………………………………………………………………………..61
5-3-1 سن …………………………………………………………………………………………………………………….61