مقاله علمی با منبع : مقایسه نیمرخ آنتروپومتریکی و آمادگی‌جسمانی مردان تیم ملی قایقرانی کایاک ایران با …

A businessman has made his decision and confidently chosen which path to take at a fork in the road. He is dwarfed by the stormy and ominous clouds that swirl above him as the two roads disappear into the horizon. The scene evokes an emptiness and loneliness that is magnified by the stark and barren nature of the surroundings.

5-3-2 متغیرهای آنتروپومتریکی ……………………………………………………………………………………….62
5-3-3 متغیرهای آمادگی‌جسمانی ……………………………………………………………………………………..63
5-3-3-1 تفاوت بین شاخص‌های توان هوازی ……………………………………………………….63
5-3-3-2 تفاوت بین شاخص‌های توان بی‌هوازی ……………………………………………………63
5-4 نتیجه‌گیری ………………………………………………………………………………………………………………………63
5-5 پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………64
5-6-1 پیشنهادات کاربردی ……………………………………………………………………………………………..64
5-6-2 پیشنهادات پژوهشی ……………………………………………………………………………………………..64
منابع و ماخذ
منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………66
فهرست شکل‌ها
شکل 3-1 اندازه طول قد ایستاده ……………………………………………………………………………………………….37
شکل 3-2 اندازه طول قد نشسته ………………………………………………………………………………………………..38
شکل 3-3 اندازه طول دو دست …………………………………………………………………………………………………38
شکل 3-4 ترازوی اندازه‌گیری وزن …………………………………………………………………………………………….39
شکل 3-5 دستگاه تجزیه و تحلیل ترکیب بدن …………………………………………………………………………….39
شکل 3-6 ارگومتر پاروزنی ……………………………………………………………………………………………………….40
شکل 3-7 چرخ کارسنج مونارک ……………………………………………………………………………………………….41
شکل 4-1 سن مردان تیم ملی قایقرانی کایاک ایران با نخبگان جهان ………………………………………………..46
شکل 4-2 اندازه طول قد ایستاده مردان تیم ملی قایقرانی کایاک ایرن با نخبگان جهان ……………………….47
شکل 4-3 اندازه طول قد نشسته مردان تیم ملی قایقرانی کایاک ایران با نخبگان جهان ……………………….48
شکل 4-4 اندازه طول دو دست مردان تیم ملی قایقرانی کایاک ایران با نخبگان جهان ………………………..49
شکل 4-5 توده بدن مردان تیم ملی قایقرانی کایاک ایران با نخبگان جهان …………………………………………50
شکل 4-6 توده بدون چربی مردان تیم ملی قایقرانی کایاک ایران با نخبگان جهان ……………………………..51
شکل 4-7 شاخص توده بدن (BMI) مردان تیم ملی قایقرانی کایاک ایران با نخبگان جهان …………………52
شکل 4-8 درصد چربی مردان تیم ملی قایقرانی کایاک ایران با نخبگان جهان ……………………………………53
شکل 4-9 حداکثر توان هوازی مطلق مردان تیم ملی قایقرانی کایاک ایران با نخبگان جهان …………………54
شکل 4-10 حداکثر توان هوازی نسبی مردان تیم ملی قایقرانی کایاک ایران با نخبگان جهان ………………..55
شکل 4-11 آستانه لاکتات مردان تیم ملی قایقرانی کایاک ایران با نخبگان جهان …………………………………56
شکل 4-12 نسبت ضربان به VO2maxمردان تیم ملی قایقرانی کایاک ایران با نخبگان جهان ………………57
شکل 4-13 میانگین توان مطلق مردان تیم ملی قایقرانی کایاک ایران با نخبگان جهان ………………………….58
فهرست جدول‌ها
جدول 2-1 میانگین سن ورزشکاران المپیکی ………………………………………………………………………………20
جدول 2-2 داده‌های مربوط به سن، قد و توده بدنی ورزشکاران شرکت کننده در مسابقات قایقرانی آب‌های‌آرام بازی‌های المپیک آتلانتا 1996 و سیدنی 2000 ………………………………………………………………22
جدول 2-3 داده‌های مربوط سن، قد و توده بدنی ورزشکاران شرکت کننده در مسابقات قایقرانی آب‌های‌آرام بازی‌های المپیک بارسلونا 1992، آتلانتا 1996 و سیدنی 2000 ……………………………………….23
جدول 2-4 ویژگی‌های آنتروپومتریکی قایقرانان المپیک سیدنی 2000 …………………………………………….26
جدول 2-5 ویژگی‌های فیزیولوژیک قایقرانان ………………………………………………………………………………28
جدول 2-6 اندازه‌گیری میزان اکسیژن مصرفی (لیتر در دقیقه) در قایقرانان ……………………………………….29