مقایسه نیمرخ آنتروپومتریکی و آمادگی‌جسمانی مردان تیم ملی قایقرانی کایاک ایران با …

1-6-1 ابزارها و آزمون‌های مورد استفاده در این پژوهش از اعتبار و روایی کافی برخوردار بودند..
1-6-2 آزمودنی‌ها با حداکثر تلاش، آزمون‌های جسمانی را انجام دادند.
1-7 روش تحقیق
تحقیق حاضر از نوع توصیفی- میدانی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه قایقرانان مرد رشته کایاک تیم ‌ملی تشکیل دادند (8 =n) بنابراین، نمونه آماری برابر با جامعه آماری مورد نظر بود. پس از هماهنگی‌های لازم با فدراسیون قایقرانی و کسب رضایت از آزمودنی‌ها و جمع‌آوری اطلاعات شخصی، وضعیت سلامتی و سابقه ورزشی آن‌ها، کلیه آزمون‌های مورد نظر این مطالعه که جزئیات آن در ادامه مبحث ارائه شده است در مرکز سنجش قابلیت‌های جسمانی در آکادمی تخصصی قایقرانی واقع در مجموعه ورزشی آزادی در جلسات مجزا و طبق روش کار معرفی شده برگزار شد.
1-7-1 روش اندازه‌گیری شاخص‌های آنتروپومتریکی
1-7-1-1 طول قد ایستاده: با استفاده از قدسنج و برحسب سانتیمتر و با دقت 1/0 سانتیمتر اندازهگیری شد.
1-7-1-2 طول قد نشسته: با استفاده از متر نواری و از استخوان نشیمنگاهی تا بالای سر اندازه‌گیری شد.
1-7-1-3 طول دو دست: انگشت وسط یک دست تا انگشت وسط دست دیگر در حالی که دو دست کاملا از هم باز بودند، با متر نواری اندازه‌گیری انجام شد.
1-7-1-4 توده بدن: توده بدن آزمودنیها با ترازوی Camry (مدل EB 9003) با دقت 1/0 کیلوگرم، ثبت شد.
1-7-1-5 درصد چربی بدن: درصدچربی بدن آزمودنیها با روش مقاومت بیوالکتریکی و با استفاده از دستگاه ارزیابی ترکیب بدن اندازهگیری شد.
1-7-2 روش اندازه‌گیری شاخص‌های آمادگی‌جسمانی
1-7-2-1 توان هوازی: حداکثر اکسیژن مصرفی (VO2max) آزمودنیها، با استفاده از دستگاه گازآنالایزر (مدل (4 Quark b2و ارگومتر دستی مخصوص قایقرانی، با پروتکل از پیش تعیین شده اندازهگیری شد.
1-7-2-2 توان بی‌هوازی (بی‌لاکتیک برای دست‌ها): توان بی‌هوازی آزمودنی‌ها با ارگومتر دستی، از چرخ کارسنج مونارک (مدل ارگومدیک E894)، ساخت کشور سوئیس با آزمون 6 ثانیه اندازه‌گیری شد.
1-7-2-3 آستانه لاکتات: لاکتات خون بلافاصله بعد از اتمام فعالیت و پس از گرفتن نمونه خون از قسمت نرمه گوش با عمل سوزن ‌زدن به محل نمونه‌گیری که کاملاً ضد عفونی شده بود و با استفاده از دستگاه تجزیه و تحلیل لاکتات ورزشی (مدل 1500 (YSI، اندازه‌گیری شد.
1-7-2-4 حداکثر ضربان قلب: با استفاده از ضربان سنج پلار (مدل T 31)، اندازه‌گیری و ثبت شد.
1-8 محدودیت‌های تحقیق
1-8-1 محدودیت‌های قابل کنترل
1-8-1-1 همه آزمودنی‌ها در یک مرحله از دوره آماده سازی بودند.
1-8-1-2 آزمودنی‌ها حداقل سه سال سابقه عضویت در تیم ملی را داشتند.
1-8-1-3 کالیبراسیون ابزارها و دستگاه‌های مورد استفاده در پژوهش به طور منظم انجام شد.
1-8-2 محدودیتهای غیر قابل کنترل
1-8-2-1 ویژگی‌های وراثتی آزمودنی‌ها؛
1-8-2-2 عدم امکان اجرای هم زمان آزمون‌ها برای همه آزمودنی‌ها؛
1-8-2-3 عدم کنترل کامل ميزان انگيزش آزمودنيها به هنگام اجراي آزمونها؛
1-8-2-4 عدم کنترل دقيق ميزان فشار رواني آزمودنيها در هنگام اجراي آزمونها؛
1-8-2-5 عدم کنترل ميزان خواب آزمودنيها.
1-9 تعریف عملیاتی واژه ها
1-9-1 نیمرخ آنتروپومتریک[9] : نیمرخ آنتروپومتریک که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته بود شامل شاخص‌های سن، اندازه قد ایستاده، اندازه قد نشسته، اندازه طول دو دست، توده بدن، توده‌ بدون چربی، شاخص‌توده بدن ((BMI، درصد چربی بدن بود.
1-9-2 نیمرخ آمادگی‌جسمانی[10] : نیمرخ آمادگی‌جسمانی به ویژگی‌های فیزیولوژیکی و جسمانی ورزشکاران اطلاق می‌شود، که در این تحقیق توان هوازی، توان بی‌هوازی، آستانه لاکتات، حداکثر ضربان قلب مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.
1-9-3 شاخص‌توده بدن[11] (BMI) تعیین شاخص توده بدنی با دستگاه ارزیاب ترکیب بدن و با روش مقاومت بیوالکتریکی محاسبه گردید.
1-9-4 توان هوازی4: بیشترین مقدار اکسیژنی است که بدن می‌تواند در طی تلاش و فعالیت برای تولید ATP به صورت هوازی مصرف کند. در این مطالعه با استفاده از ارگومتر قایقرانی و با آزمون از پیش تعیین شده تعیین گردید.
1-9-5 توان بی‌هوازی5: توان بی‌هوازی به معنی حداکثر مقدار انرژی است که می‌تواند بدون حضور اکسیژن و توسط سیستم فسفاژن و گلیکولیز تولید شود. در این مطالعه با استفاده از ارگومتر دستی، با آزمون وینگیت تعیین گردید.
1-9-6 ورزشکار6 : منظور از ورزشکار در این تحقیق، مردان تیم ملی قایقرانی است، که حداقل یک سال عضو تیم ملی بوده‌اند و در رشته تخصصی کایاک فعالیت می‌کنند.
فصل دوم
مبانی نظری
و پیشینه تحقیق
2-1. مقدمه
فرآیند کشف ورزشکاران مستعد برای شرکت در یک برنامه تمرینی سازماندهی شده یکی از مهم‌ترین موضوعات در ورزش است؛ هنر کشف افراد با استعداد و انتخاب آنها در سنین پایین، سپس هدایت، کنترل و آموزش آنها در راستای صعود به بالاترین سطح از مهارت و اجرا از اهمیت بسزایی برخوردار است. اهمیت کشف رابطه بین اندازههای بدنی و آمادگی‌جسمانی ورزشکاران به عنوان یکی از معیارهای است

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

عدادیابی نشان میدهد که این موضوع مقوله تازهای در ورزش قهرمانی نبوده و از دیرباز به آن پرداخته شده است.