علمی : نقش علم و قصد در قتل های بافعل نوعا کشنده- قسمت 16

3-فرضیه های تحقیق؛
1-عدم علم مرتکب به کشنده بودن رفتار مجرمانه در زایل شدن عنوان عمد، قابل تحقق است.
2- عدم قصد مرتکب در انجام رفتار مجرمانه موثر بوده و سبب تغییر عنوان از عمد به غیر عمداست.
3- مبنای احراز کشنده بودن فعل نوعی می باشد.
4-وسیله به کار رفته در جنایت به عنوان یک جزء از فعل مجرمانه نتیجه به سزایی در احراز کشنده بودن فعل دارد.
5-مقنن در قانون م ا جدید التصویب تغییری در تعریف جرم ندارد.
6-ترک فعل نوعا کشنده هم می تواند رکن مادی قتل عمد باشد.
7-اشتباه در هدف و هویت در قتل ناشی از فعل نوعا کشنده ممکن بوده وقابل تحقق است.
8-ناشناخته بودن فعل نوعا کشنده در منظر عرف جامعه به تنهایی موجبی برای زوال عنوان عمد نمی باشد.
4-سابقه و ضرورت تحقیق؛
در خصوص قتل عمد آن هم در صور مختلف تحقیقات علمی خوبی صورت گرفته است، که شاهد این مدعا هم آمار و ارقام موجود در سایت های علمی مرتبط است که هر گاه کلید واژه قتل وارد می شود نتایج جستجو قابل توجه است؛ از جمله می توان به پایان نامه ارشد با عنوان بررسی ارکان قتل عمدی آقای مجتبی زارع از دانشگاه علوم قضایی به عنوان یک نمونه یاد کرد.
لیکن با توجه به تصویب قانون جدید در سال1392 وتاسیس مطالب جدید وبه روزتر در آن ولزوم مطالعه تطبیقی این دو ماده ان هم از منظری ظریف ودقیق یعنی «قصد» و « علم» به نظر نگارنده دارای نو آوری خاص خود می باشد وشاید همین امر هم سبب تایید موضوع توسط اساتید محترم شده است.
علی ای حال،ضروریست این دو ماده ی قانونی از حیث تفاوت هاو تشابهات ، نو آوری ها وحذفیات ،آن هم با ظرایف مزبور بررسی شود که قطعا ثمره بحث برکات عملی خوبی برای اهل فن من جمله قضات محترم و وکلای عزیز خواهد داشت.
5- روش تحقیق؛
روش هر تحقیق بسته به موضوع آن متفاوت است. فرضا موضوعی که به دنبال کشف دید گا ه های عامه مردم است با تحقیق به روش میدانی و پخش سوالات و اخذ جواب آنها از گروه های مخاطب است، در حالیکه در یک تحقیق همانند موضوع این پایان نامه بحث کاملا تئوریک بوده و می بایست با روش کتابخانه ای و رجوع به منابع معتبر از انواع گوناکون و به روز همچون کتب،مقالات،مجلات علمی و سایت های اینتر نتی انجام شود فلذا سعی شده است منابع مختلف در نظر گرفته شده و بحث جامعی ارایه شود.و در این تحقیق هم از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
6-اهداف و کار برد های تحقیق؛
همان طور که در ابتدای بحث هم گذشت ما به دنبال رفع ابهامات و کشف جوابی صحیح برای سوالات اساسی مورد نظردر رابطه با این گونه از قتل هستیم تا بتوانیم به اصحاب فن از جمله قضات و وکلا که به طور مستقیم با این موضوع در ارتباط هستند کمک کرده و نهایتا به برقراری عدالت ویکسان سازی تفاسیر مختلف از موضوع نزدیک شویم. ان شاء الله.
7-سامانه ی تحقیق؛
در این تحقیق همان طور که گذشت به روش کتابخانه ای منابع و مقالات علمی و هم چنین سایت های اینترنتی معتبر مورد مطالعه و مداقه قرار گرفته،و در فصل اول کلید واژه های اساسی عنوان، شامل واژه های «قتل»،«قصد»و«علم» به طور عمومی و کلی برای مخاطب تشریح و از ورود تخصصی به موضوع اجتناب شده و در واقع زیر بنایی مفهومی جهت تنویر ذهن مخاطب پایه ریزی شده ودر فصل دوم به طور تخصصی به تشریح قتل عمد با فعل نوعا کشنده و تجزیه ارکان مادی و معنوی آن پرداخته شده ودر جواب به سوالات و ابهامات مرتبط با ان هم قلم فرسایی شده و نهایتا در فصل سوم تحقیق به بررسی جایگاه حقوقی قصد وعلم در تحقق این نوع از قتل عمد از حیث وجود یا عدم آن در مرتکب از دیدگاه حقوقی و فقهی پرداخته شده است و بر آمد موضوع هم به تلخیص در پایان تحقیق گنجانیده شده است.
فصل اول،کلیات پژوهش؛
مبحث نخست،مفهوم شناسی؛
گفتار اول،واژه شناسی؛
بند اول؛واژه شناسی قصد؛
قصد با فتح قاف به صورت ریشه ای یک اسم مصدر عربی می باشد که بنا به حوادث تاریخی از جمله ورود اسلام به ایران،به لغات و ادبیات ایرانی عجین شده به نحوی که در اثر جا افتادن این کلمه در ادوار تاریخی همانند بسیاری از لغات بیگانه دیگر در اذهان مردم ،ایرانی جلوه می نماید. در فرهنگ فارسی معین معانی گوناگون و نزدیک به همی ارایه شده که ازجمله1-راه میانه رفتن2-اهنگ چیزی کردن3-میانه روی4- عزیمت5-اهنگ و نیت6-مقصود. با بررسی فرهنگ المنجد نیز مترادف کلمه ی قصد آهنگ چیزی کردن عنوان شده است.
آنچه که از جمع معانی مزبور برمی تابد این است که قصد همان اراده ی ادمیست در جهت و هدفی که خود خواسته است .به طور متعارف و خارج از چارچوب های فنی علم روان شناسی قصد همان خواستن متعارف[1] است به طور مثال وقتی گفته می شود زید قصد کشتن عمر را دارد عرفا به این معنی است که زید
می خواهد عمر را بکشد. با توجه به این که کلمات کلیدی در جایگاه های مختلف بررسی شده اند بیش از این در ابن باب سخن نمی رانیم که این مجمل بیانگر منظور ماست.
بند دوم،واژه شناسی علم؛
علم در منظر لغت شناسی کلمه ای عربی می باشد که در تقسیمات صرفی ادبیات عرب اسم مصدر بوده ودر فرهنگ لغت معین معانی مختلفی برای ان بیان شده که موارد ذیل از معانی مرتبط با موضوع بحث ماست؛
1-دانستن2-یقین کردن3-معرفت ودانش4-معلوم،هر چیز دانسته6-ادراک مطلق یا حصول صور اشیاء نزد عقل چه ان که نفس معلوم باشد که علم حضوری ا

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

ست …
آنچنان که از جمع معانی فوق به دست می آید،علم احاطه ی عقل آدمیست برصور اشیاء چنان که با این تصویر، ادمی بر امور مختلف اگاه شده و همچون نوری دست ادمی را از تاریکی جهل بیرون کشیده وسبب رهنمایی آدمیست.با این وصف علم مختص انسان بوده واز نتایج تعقل است هنگامی که آدمی با مُدرکات حسیه خود واقعیتی را حس میکند واین مُحَصلات به قوه ی تعقل ادمی می رسد فرایندی اغاز می گردد(تعقل)که پایان ان علم است واگاهی ودرک و شعور. و چه خوش گفته است صاحب مصباح الهدایه که علم«نوریست مقتبس از مشکات نبوت در دل بنده ی مومن که بدان راه یابد به خدای یا به کار خدای یابه حکم خدای» .
بند سوم،واژه شناسی قتل؛
کلمه ی قتل نیز از واژگان لسان عرب است که بنا به حوادث تاریخی-فرهنگی به نوعی، دیگر ایرانی به حساب امده ودر تجزیه عربی خود اسم مصدر بوده که در فرهنگ لغت معین به این معانی روی اورده شده است؛1-کشتن2-کشتار،کشش.
به لحاظ لغوی آن چنان که گذشت معنی کلمه در ظاهرتطابق کامل با اصطلاح حقوقی خود دارد چرا که در هر دو منظر منظورو معنا کشتن است ولیکن قتل در علم حقوق وشرع انور اسلام دارای ظرایف و نکات گوناگونی است که به جای خود سخن به میان خواهد آمد.از جمله تفاوت های مصداقی این دو کلمه در دو منظر مزبور،عموم وخصوص فی ما بین انهاست،به طور نمونه در علم لغت قتل به مطلق کشتن اعم از حیوان وانسان گفته می شود در حالیکه در اصطلاح حقوقی خود صرفا کشتن انسان قتل محسوب می شود ولا غیر که بسط مطلب را به جای خود وا می گذاریم.
گفتار دوم،اصطلاح شناسی؛
بند اول،عمد؛
دکتر محمد معین لغت عمد را در فرهنگ لغت خود چنین معنا داده است که«به قصد،کاری را انجام دادن.»عمد نیز لغتی عربی است که در تجزیه ادبیات عرب اسم مصدر بوده وبه ادبیات ایران وارد شده است.بنا بر این،«افعال عمدی تجلی قصدیا نیت انسان در جهتی است که فاعل مرید بوده است».[2]