پایان نامه رابطه بین مهارتهای تصمیم‌گیری با خشنودی شغلی و بهره‌وری کارکنان آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز

پایان نامه و علوم تربیتی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مرودشت

 

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

رشته: مدیریت        گرایش: آموزشی

 

 عنوان:

رابطه بین مهارتهای تصمیم‌گیری با خشنودی شغلی و بهره‌وری کارکنان آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز

 

 تابستان ۱۳۹۴

 

 

 


 

 فهرستمطالب

عنوان                                                                                                                                    صفحه

چکیده ۱

 

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه. ۳

بیان مساله. ۵

اهمیت و ضرورت پژوهش ۶

هدف کلی. ۸

اهداف جزئی. ۸

فرضیه کلی. ۹

فرضیه‌های  جزئی. ۹

تعاریف عملیاتی و مفهومی. ۹

تعاریف مفهومی متغییر‌ها ۹

تعاریف عملیاتی  متغییر‌ها ۱۰

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه. ۱۲

مبانی نظری بهره‌وری ۱۲

مفهوم بهره‌وری ۱۲

بهره‌وری جزئی. ۱۳

بهره‌وری کلی عوامل تولید ۱۴

بهره‌وری کلی. ۱۴

سابقه و تاریخچه بهره‌وری ۱۴

شاخصهای بهره‌وری ۱۵

منافع و فواید بهره‌وری ۱۶

عوامل موثر برای افزایش سطح بهره‌وری ۱۶

رویکردهای بهره‌وری ۱۸

تجزیه و تحلیل الگوی هرسی و گلداسمیت (مدل اچیو ) ۱۹

استفاده از مدل اچیو. ۱۹

نظریه چند عاملی بهره‌وری ۲۰

الگوی سوتر مایستر. ۲۱

مدل شپارد ۲۲

مدل رابرت. ال.شوک ۲۲

مدل ژوزف پوتنی. ۲۴

مدل کمپانی نیسان موتورز. ۲۴

عوامل درون سازمانی اصلی و موثر بر بهره‌وری ۲۵

عوامل درون سازمانی مکمل و موثر در بهره‌وری ۲۵

عوامل برون سازمانی موثر در بهره‌وری: ۲۵

مبانی نظری تصمیم‌گیری ۲۶

تاریخچه تصمیم‌گیری ۲۶

تصمیم‌گیری چیست ؟. ۲۷

مفاهیم و تعاریف در تصمیم‌گیری ۲۸

انواع تصمیم‌گیری ۲۹

عوامل اتخاذ تصمیم ۳۰

محیط و فضای تصمیم ۳۰

اثرات حجم اطلاعات بر تصمیم‌گیری ۳۰

تصمیم سازی ۳۱

شجاعت در تصمیم‌گیری ۳۲

مبانی نظری خشنودگی شغلی. ۳۳

مفهوم رضایت شغلی. ۳۳

تعاریف رضایت شغلی. ۳۴

نظریه‌های رضایت شغلی. ۳۶

مفهوم انگیزش ۳۸

رابطه انگیزش و رضایت شغلی. ۳۹

نگرش‌های مدیریت نسبت به انگیزش ۳۹

نظریه‌های مهم انگیزش ۴۰

تئوری دو عاملی هرزبرگ ۴۲

تئوری جذابیت انتظار. ۴۲

تئوری برابری ۴۳

تئوری ای- آر جی. ۴۴

نظریه مک کله لند ۴۴

تحقیقات پیشین. ۴۵

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. ۴۵

تحقیقات انجام شده در داخل کشور. ۴۶

 

فصل سوم: روش تحقیق

روش پژوهش ۴۹

جامعه آماری ۴۹

نمونه آماری و روش نمونه گیری ۴۹

ابزار جمع آوری داده‌ها ۴۹

روش‌ها آماری مورد استفاده ۵۲

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

یافته های پژوهش ۵۴

الف) داده های توصیفی. ۵۴

ب) یافته های استنباطی. ۵۵

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

خلاصه پژوهش ۶۰

بحث و نتیجه گیری ۶۰

محدودیت‌های پژوهشی. ۶۶

پیشنهاد‌های تحقیق. ۶۶

منابع و ماخذ ۶۸

پیوست ۷۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                                                  صفحه

جدول ۴-۱: بررسی میانگین و انحراف استاندارد سبک های تصمیم گیری ۵۴

جدول ۴-۲: بررسی میانگین و انحراف استاندارد بهره وری ۵۴

جدول ۴-۳: بررسی میانگین و انحراف استاندارد نمرات خشنودی شغلی. ۵۵

جدول ۴-۴: ضریب همبستگی بین سبک های تصمیم گیری با بهره وری و خشنودی شغلی. ۵۵

جدول ۴-۵: ضریب همبستگی بین سبک های تصمیم گیری با بهره وری ۵۶

جدول ۴-۶: ضریب همبستگی بین سبک های تصمیم گیری با خشنودی شغلی. ۵۶

جدول۴-۷: جدول مشخصه های آماری رگرسیون بین سبک های تصمیم گیری با بهره وری به روش همزمان. ۵۷

جدول۴-۸: جدول مشخصه های آماری رگرسیون بین سبک های تصمیم گیری با خشنودی شغلی به روش همزمان. ۵۸

 

 


 

 

 

 

چکیده

هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه بین مهارت‌های تصمیم‌گیری با خشنودی شغلی و بهره‌وری کارکنان آموزش و پرورش ناحیه ۱ شیرازبوده است.روش تحقیق همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش  شامل کلیه کارکنان اموزش و پرورش ناحیه ۱ شیراز   که شامل ۲۵۰ نفر بود.نمونه آماری بر طبق جدول مورگان  شامل ۱۵۲ نفر بوده است.ابزار اندازه گیری در این تحقیق شامل سه پرسشنامه بهره‌وری، سبک‌های تصمیم‌گیری و خشنودگی شغلی بوده است.جهت تجزیه و تحلیل از روش های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد ) و در سطح آمار استنباطی از آزمون همبستگی و رگرسیون گام به گام استفاده شده است نتایج پس از تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد بین سبک‌های تصمیم‌گیری با بهره‌وری و خشنودی شغلی رابطه وجود دارد. بین سبک‌های تصمیم‌گیری با بهره‌وری رابطه وجود دارد. بین سبک‌های تصمیم‌گیری با خشنودی شغلی رابطه وجود دارد. سبک‌های تصمیم‌گیری قادر به پیش بینی بهره‌وری می‌باشد.سبک‌های تصمیم‌گیری قادر به پیش بینی خشنودی شغلی می‌باشد.

 

واژگان کلیدی: مهارت‌های تصمیم‌گیری، خشنودی شغلی، بهره‌وری کارکنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

مقدمه

در عصر حاضر بهره‌وری ارزشمند‌ترین جایگاه را در نزد مدیران دارد وهمه درجستجوی بهره‌وری افزون ترند ودستاوردهای جدید علم مدیریت، نیل به بهره‌وری بالا درسازمان‌ها را مرهون توسعه‌ی منابع انسانی می‌داند. ازطرفی از آنجا که منابع انسانی اساس ثروت واقعی یک سازمان را تشکیل می‌دهد و بین سرمایه انسانی و بهره‌وری رابطه‌ای مستقیم وجود دارد لذا می‌توان نیروی انسانی را مهمترین عامل در افزایش بهره‌وری در سازمان به شمارآورد. بنابراین لازمه دستیابی به هدفهای سازمان و ارتقاء بهره‌وری مدیریت موثر این منبع باارزش است.اما ازآنجایی که بهره‌وری مقوله‌ای انتزاعی نبوده و لزوما باید جنبه کاربردی داشته باشد، مدیریت سازمان نقش بسزایی در فراهم آوردن زمینه مناسب جهت نهادینه کردن و ارتقا آن خواهد داشت و از این منظر، فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمان و رضایت شغلی نیز دارای اهمیت ویژه‌ای است. امروزه اهمیت بهره‌ورى و لزوم بررسى آن باتوجه به گسترش سطوح رقابت، پیچیدگى تکنولوژى، تنوع سلیقه‏ها، کمبود منابع و سرعت تبادل اطلاعات بر کسى پوشیده نیست. بهره‌ورى واژه‏اى است که هم در سطح کلان و هم در سطح خرد مطرح است و طیفى از بهره‌ورى جهانى تا بهره‌ورى فردى را شامل مى‏شود.على‏رغم اهمیت و گستره بهره‌ورى، مفهوم بهره‌ورى براى بسیارى از مدیران روشن و مشخص نیست و غالبا آن را به دیدگاههاى ذهنى خود محدود مى‏کنند.همان طور که سینک اظهار داشته است:«با اینکه بهره‌ورى متداولترین بحث محافل مدیریتى عصر حاضر محسوب مى‏شود، متأسفانه کمتر از هر موضوع دیگر به مفهوم آن پى برده شده است» (الوانی و احمدی، ‌۱۳۸۰). در واقع، از مهمترین اهداف کلی که دولتها و سازمانها دنبال میکنند، میتوان به بهره‌وری پایدار، و خشنودی شغلی اشاره کرد. بنابراین بهبود بهره‌وری به عنوان یک استراتژی به خصوص در نظام آموزش عالی که دستخوش تغییرات سریع محیطی می‌باشد باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.لمبرت (۲۰۰۴) عوامل زیادی را مؤثر بر بهره‌وری سازمانی و خشنودی شغلی می‌داند که از جمله‌ی آن می‌توان به نیروی انسانی توانمند و کارا اشاره نمود. در واقع نیروی انسانی به عنوان رکن اساسی بهره‌وری فعالیت‌های سازمانی می‌باشد که نیازمند توسعه در تمام ابعاد رفتاری و اجتماعی می‌باشد.امروزه نوشته‌های صاحبنظران مدیریت مبین این واقعیت است که تصمیم‌گیری با مقوله مدیریت بسیار نزدیک و در بعضی جاها برابر با آن است، در این راستا، مدیریت را به معنای فرایند تصمیم‌گیری به منظور تأمین هدفهای سازمانی به نحو مطلوب از طریق  استفاده موثر از منابع کمیاب در یک محیط در حال تغییر می‌داند (ایران نژاد، ۲۰۰۱).

کونتز( ۲۰۰۰)، معتقد است که وجود طرح، برنامه، سیاست و خط مشی منوط به وجود تصمیم‌گیری است.  دراین زمینه ماندی و همکارانش ( ۱۹۹۱)، معتقدند که مهارت در تصمیم‌گیری، مهمترین ویژگی است که مدیر لایق و برجسته را از مدیر معمولی و متوسط جدا می‌سازد. به طور کلی می‌توان گفت که تصمیم‌گیری هسته مرکزی برنامه‌ریزی را  تشکیل می‌دهد. در سال‌های اخیر تحقیقات زیادی پیرامون مقوله تصمیم‌گیری انجام و الگوها و طبقه بندی‌های متعددی در رابطه با سبک‌های تصمیم‌گیری توسط صاحبنظران ارائه شده است اولیویرا ( ۲۰۰۷). تفاوت طبقه بندی‌ها به دلیل این است که هر کدام، عوامل فردی، سازمانی و محیطی مختلفی را بر رفتار افراد در هنگام تصمیم‌گیری موثر می‌دانند تاتم ( ۲۰۰۳). بنابراین سبک‌های تصمیم‌گیری مدیران به عنوان یکی از عوامل موثر بر بهره‌وری و خشنودی شغلی  در کاکنان  است  که می‌بایست به آن توجه نمود.

 


 

تعداد صفحه :۷۹

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه سلامت سازمانی مدارس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی منطقه ۸ شهر تهران

پژوهش حاضر تحت عنوان (بررسی رابطه سلامت سازمانی مدارس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی منطقه ۸ شهر تهران) انجام شده است. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین سلامت سازمانی دبیران با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی می باشد، که با نمونه آماری ۲۵۰ نفری متشکل از دبیران زن و مرد از منطقه ۸ وبا استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعیین وبه روش تصادفی ساده انتخاب گردیده است. در این پژوهش مولفه های( یگانگی نهادی، ملاحظه گری، ساخت دهی، پشتیبانی منابع، روحیه و تاکید علمی مدرسه عوامل اصلی مورد سنجش در سلامت سازمانی بوده است. همچنین رابطه هر یک از این ابعاد بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به هدف و نوع پژوهش، ابزار جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی (OHI) با ۳۸ سوال برای ارزیابی سلامت سازمانی و برای ارزیابی پیشرفت تحصیلی از میانگین معدل دانش آموزان آنها استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده و تجزیه و تحلیل داده ها در راستای بررسی فرضیه تحقیق از طریق آزمون همبستگی پیرسون، آزمون لوین، تحلیل واریانس، آزمون تعقیبی توکی پرداخته شده است. برای تجزیه و تحلیل سوالات پژوهش از برخی آمار توصیفی استفاده شده و به توصیف میانگین، انحراف استاندارد، کجی و کشیدگی متغیر های تحقیق پرداخته شده است.
نتایج آزمون نشان داده است که سلامت سازمانی رابطه مستقیم، مثبت و معناداری با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دارد. یافته ها این پیشنهاد را مطرح می کند که ارتقاء هر چه بیشتر سطح سلامت سازمانی و توجه به مولفه های آن، در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موثر خواهد بود.
واژگان کلیدی: سلامت سازمانی، پیشرفت تحصیلی، دانش آموزان منطقه ۸

پایان نامه رشته مدیریت آموزشی

عنوان : بررسی رابطه سلامت سازمانی مدارس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی منطقه ۸ شهر تهران

ادامه خواندن “پایان نامه بررسی رابطه سلامت سازمانی مدارس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی منطقه ۸ شهر تهران”