اکسیژن مصرفی

مقاله علمی با منبع : مقایسه نیمرخ آنتروپومتریکی و آمادگی‌جسمانی مردان تیم ملی قایقرانی کایاک ایران با …

5-3-2 متغیرهای آنتروپومتریکی ……………………………………………………………………………………….625-3-3 متغیرهای آمادگی‌جسمانی ……………………………………………………………………………………..635-3-3-1 تفاوت بین شاخص‌های توان هوازی ……………………………………………………….635-3-3-2 تفاوت بین…