سیاست های پولی

سایت مقالات فارسی – تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز …

1-8-1 تعریف نرخ ارز…………………………………………………………………………………………………………………61-8-2 تعریف تراز تجاری…………………………………………………………………………………………………………….71-9 سازماندهی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..7فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق2-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….92-2…