کارآفرینانه

پژوهش – طراحی مدل تشخیص فرصت های کارآفرینانه در دانشگاه مطالعه موردی دانشگاه شاهد- قسمت ۱۵

محیط-عوامل سیاسی و فرهنگی-عوامل اقتصادی-عوامل اجتماعی-عوامل تکنولوژیک-قوانین-عوامل بین المللفرصت-جذاب باشد-بادوام باشد-زماندار باشد-بر محصول یا خدمتی…

طراحی مدل تشخیص فرصت های کارآفرینانه در دانشگاه مطالعه موردی دانشگاه شاهد- قسمت ۱۰

آماده سازی[۱۴۳]، خواب روی مسئله [۱۴۴]، بینش [۱۴۵]، ارزیابی [۱۴۶]، بسط و پیچیدگی[۱۴۷]شکل ‏۲‑۱۳: لامپکین و همکاران، ۲۰۰۴نهفتگیبصیرتهورا!مشکل…